Saturday, June 06, 2015

39!!!!!!

Holy WOW, Batman, it's 39c today in Poznań. That is like 90F and a hot day. Our flat is still comfortable with the winds flowing through the windows but 39c.That's way too high for me.

I mentioned visiting Lithuania the other day and today I read hundreds of parents of children enrolled in Russian and Polish language schools gathered in Vilnius, Lithuania on Monday to protest discrimination against minority schools. Protesters expressed their concern over the Ministry of Education's plans to reform the school system, which would result in the closure or reorganization of 14 minority schools. Lithuania has been reorganizing its school system due to a drop in attendance due to immigration and declining birth rates. The government plans to close down nearly 200 schools by September 1, 2015, which means that many students among the Polish and Russian minorities will either be forced to commute to schools further away or switch entirely to Lithuanian language instruction.

Święty WOW, Batman, to 39c dziś w Poznaniu. To jest jak 90F i upalny dzień. Nasze mieszkanie jest nadal wygodne z wiatrem przepływających przez okna, ale 39c.That jest zbyt wysokie dla mnie.

I wspomniał odwiedzając Litwę drugi dzień, a dziś czytam setki rodziców dzieci uczęszczających do polskich i rosyjskich szkół językowych zebrane w Wilnie w poniedziałek protestować dyskryminacji szkół mniejszości. Protestujący wyrazili zaniepokojenie planami Ministerstwa Edukacji na rzecz reformy systemu szkolnego, co doprowadziłoby do zamknięcia lub reorganizacji szkół mniejszości 14. Litwa została reorganizacji swojego systemu szkolnego ze względu na spadek frekwencji na skutek imigracji i spadku przyrostu naturalnego.Rząd planuje zlikwidować prawie 200 szkół przez 01 września 2015, co oznacza, że wielu studentów między polskimi i rosyjskimi mniejszości będzie albo zmuszeni dojeżdżać do szkół dalej lub przełączyć w całości nauczania języka litewskiego.

No comments: