Sunday, June 07, 2015

Dull Sunday.

In 12 hours it went from 39C to 18c, quite a difference between Saturday and Sunday. Besides that it rained most of the morning so we made no plans to go outside today. Thinking today would be like yesterday we made plans to go to Malta lake but the weather changed that.

So, today Joan spent time cutting up all the vegetables to make the traditional vegetable salad that we have tomorrow night for dinner. Tonight it's spaghetti. That was the most exciting thing in her day today. Mine was spent writing Polish exercises and then listening to Spanish.

Only two days left until we meet with cousin Oliwia and her boyfriend, Andrew. That will be a good time.

An interesting thing happened in the last Presidential election. 67% of the young generation voted for the new president, not because they thought he was much better but because they want change and realized they had to vote to accomplish it. Both of the main parties are really right wing, one is perhaps just a bit more right wing. So the attempt to create a Polish-Polish war between them, painting them as very different, is becoming more and more of a joke to Polish young people. The fact that a rock star, Pawel Kukiz,  had 20% of the vote was another sign that change is coming, maybe not in the next 5 year term, but it's coming. What will be interesting to see is how much Kukiz party will influence the upcoming parliamentary elections when the Prime Minister is elected. In Poland, he has more power that the President.

12 godzin poszło od 39C do 18C, dość różnicę między sobotę i niedzielę. Poza tym, większość padało rano więc się nie planuje wyjść na zewnątrz dzisiaj. Myśląc dziś będzie jak wczoraj plany, aby przejść do jeziora Malta ale pogoda zmienia.
Tak, dzisiaj Joan spędzony czas cięcia wszystkie warzywa do tradycyjnej surówka, że ​​mamy jutro wieczorem na kolację. Dzisiaj wieczorem to spaghetti. To było najbardziej ekscytującą rzeczą w jej dnia dzisiejszego. Kopalnia spędził pisząc polskie ćwiczenia, a następnie słuchać hiszpańskim.
Tylko dwa dni pozostały do ​​spotykamy się z kuzyna Oliwia i jej chłopaka, Andrew. To będzie dobry czas.
Interesującą rzeczą stało się w ostatnich wyborach prezydenckich. 67% młodego pokolenia głosowali na nowego prezydenta, nie dlatego, że myślał, że jest o wiele lepiej, ale dlatego, że chcą zmienić i uświadomił sobie, że musieli głosować ją osiągnąć. Obie główne partie są bardzo prawicowy, jeden jest chyba tylko nieco bardziej prawicowy. Tak więc próba stworzenia polsko-polska wojna między nimi, malowanie ich, jak bardzo różni, jest coraz bardziej żart polskiej młodzieży. Fakt, że gwiazda rocka, Paweł Kukiz, miał 20% głosów, to kolejny znak, że zmieniają się zbliża, może nie w kolejnych 5-letnią kadencję, ale to przychodzi. Jaki będzie interesujące zobaczyć, jak wiele stron Kukiz wpłynie na zbliżające się wybory parlamentarne, gdy premier jest wybierany. W Polsce, ma większą moc, że prezydent.

No comments: