Saturday, June 13, 2015

Scandal.


I don't like to use this blog to talk about politics in Poland but this week has been a disaster for the government of Poland. It's in turmoil this week after 10 major politicians resigned following the leak of confidential documents and information. The Ministers of Health, Sport, State Treasury, Chief Advisor of the Prime Minister, Parliamentary Speaker. Deputy Minister of the Treasury, Deputy Minister of the Parliament, Deputy Minister of Economy, Coordinator of Special Services and the Attorney General all resigned. This is all because of a 2014 financial tape scandal. They all belong to the political party of the current President. As a result of this it seems any candidate for election from that party in the upcoming Parliamentary election will not have much of a chance to win and the party of the newly elected President most likely control the Parliament also. John, I agree with you, Poland would send troops to defend other countries as it did in Iraq and Afghanistan and yet still Polish people have a difficult time obtaining visas to the U.S. while other countries who did nothing are able to obtain them.

In Warsaw. former Florida governor and possible Republican candidate Jeb Bush said that, "No one can have any doubts that Russia will do what it likes if we don't stand up to it's aggression". But, of course, he is a politician and they say anything before an election to get votes. The thought of another Bush American President is not a good one but in this case he is right.

On the  bright side, we have another Masters Degree in the family. Congratulation to cousin Marcin Kupiński for his Masters Degree from Mickiewicz University.

Also, I had the blood test and USG done today and the blood test shows all of my PSA rankings are within the norm and not to worry. The USG showed I have a mass in the soft tissue under the quadracep but it is NOT cancerous. I talked with the orthopedic doctor and said it is not causing the pain in my leg, more likely it is my sciatica nerve. So, going through NFZ, I will get a referral my our general practicioner for the orthopedic, then he will give me a referral for physiotherapy. He said this will probably correct the problem. Joan and I were both so happy with the news we decided to have lunch in the rynek on this beautiful day. Life is good!!

Nie lubię używać tego bloga, aby mówić o polityce w Polsce, ale ten tydzień był katastrofą dla rządu RP. Jest w tym tygodniu po zamieszaniu 10 głównych polityków zrezygnował po wycieku poufnych dokumentów i informacji. Ministrowie Zdrowia, Sportu, Skarb Państwa, główny doradca premiera, przewodniczącego parlamentu. Wiceminister Skarbu Państwa, wiceminister Parlamentu, wiceminister gospodarki, koordynator służb specjalnych i Prokuratora Generalnego wszystkim zrezygnował. To wszystko dlatego, że z 2014 skandalu finansowego taśmy. Wszyscy oni należą do partii politycznej obecnego prezydenta. W związku z tym wydaje się, każdy kandydat w wyborach z tej partii w nadchodzących wyborach nie będzie miał parlamentarnej większości, mają szansę wygrać i partii nowo wybranego prezydenta najprawdopodobniej kontrolą Parlamentu również. John, zgadzam się z tobą, Polska będzie wysyłać wojska do obrony innych państw, jak to miało miejsce w Iraku i Afganistanie, a mimo to Polacy mają problemy z uzyskaniem wiz do USA, podczas gdy w innych krajach, którzy nie zrobili nic w stanie je uzyskać.

W Warszawie. były gubernator Floryda i możliwe kandydat Republikanów Jeb Bush powiedział, że "nikt nie może mieć wątpliwości, że Rosja będzie robić to, co mu się podoba, czy nie stanąć do agresji" IT. Ale, oczywiście, że jest politykiem i mówią coś przed wyborami, aby uzyskać głosów. Myśl o innym amerykańskiego prezydenta Busha nie jest dobry, ale w tym przypadku ma rację.

Z drugiej strony, mamy kolejny tytuł magistra w rodzinie. Gratulacje dla kuzyn Marcin Kupiński jego studiów magisterskich na Uniwersytecie A. Mickiewicza.

Również miałem badanie krwi i USG wykonane dzisiaj i badanie krwi wykaże wszystkie moje rankingu PSA są w normie i nie martwić się. USG wykazało, że ma masę w miękkiej tkanki pod czworogłowego, ale nie jest nowotworowych. Rozmawiałem z lekarzem i powiedział ortopedycznym nie jest przyczyną bólu w nodze, bardziej prawdopodobne jest to moja rwa kulszowa nerwowych. Tak więc, przechodząc przez NFZ, dostanę skierowanie mojej nasz ogólny praktykujący dla ortopedyczne, to on da mi skierowanie na fizjoterapię. Powiedział, że to będzie prawdopodobnie rozwiązać problem. Joan i ja byli tak zadowoleni z wiadomością, zdecydowaliśmy się na lunch w Rynku na ten piękny dzień. Życie jest dobre !!

No comments: