Sunday, June 21, 2015

Relaxation.

Absolutely nothing to do today, a real day of rest. Usually during the week there are conversation exchanges everyday, a meeting or two with people and things around the flat that need to be attended to but we decided that Sunday should be only time for us. We didn't even get out of bed until 9:30, then sat and watched a few episodes of the serial, "Grace and Frankie" because it is funny and makes us laugh. Later we took a short trip to Piotr & Paweł where we bought a small piece of smoked bacon to be used in tonight's dinner. Yesterday Joan made blueberry muffins which we had with breakfast this morning. They are very good. Now she is preparing the Cobb salad for tonight's dinner that we will eat at about 7PM.

Tomorrow I'll meet with two young friends who just came back from Spain and listen to the stories of their adventures there. Ola comes back on Wednesday and then Joan and I will meet with her to listen to her stories of adventures she has had. It's always interesting to hear the opinions of young people of places where they have visited compared to our opinions of the same places. I'm particularly interested in their opinions of the Alhambra in Granada. Thinking back, a long time ago, when I was their age I also had experiences of different places or foreign places but it was only because I was in the U.S. Navy for four years and they placed me in those places. These young people make their own decisions as to where to go. I didn't really value the experiences I had until I was older.  Living in Spain at age 18, I could have done so much more than I did but I was only interested in young women, not the culture or history of the country. I could have easily learned the Spanish language and so now, at age 71, I'm, just beginning. Young people here in Europe, in most countries, already speak two or three languages by the time they are 18. Our grandson was suppose to come and stay with us for this month but finances prevented his visit. We thought it would be a life experience for him to visit Europe and see a completely different world then he knows. It's a pity he couldn't make it.

Absolutnie nic zrobić dzisiaj, prawdziwy dzień odpoczynku. Zwykle w ciągu tygodnia nie ma wymiany, codzienne rozmowy lub dwa spotkania z ludźmi i rzeczami całym mieszkaniu, które muszą być zadbane, ale zdecydowaliśmy, że niedziela powinna być tylko czas dla nas. Nawet nie wstać z łóżka aż do 09:30, a potem siedział i patrzył na kilka odcinków serialu "Grace i Frankie", ponieważ jest zabawny i czyni nas śmiać. Później pojechaliśmy na krótką wycieczkę do Piotra i Pawła, gdzie kupiliśmy kawałek wędzonego boczku do wykorzystania w dzisiejszej kolacji. Wczoraj Joan babeczki z jagodami, które mieliśmy ze śniadaniem rano. Są bardzo dobre. Teraz przygotowuje sałatkę Cobb dla dzisiejszej kolacji, które jemy na około godzina dziewiętnasta.
Jutro spotkamy się z dwóch młodych przyjaciół, którzy właśnie wrócili z Hiszpanii i posłuchać opowieści o swoich przygodach tam. Ola wraca w środę, a następnie Joan i ja się z nią spotkać, aby słuchać jej opowieści o przygodach ona miała. To zawsze ciekawe usłyszeć opinie młodych ludzi z miejsc, gdzie odwiedziłem w porównaniu z naszymi opiniami tych samych miejscach. Jestem szczególnie zainteresowany w ich opinii Alhambra w Granadzie. Wracając, dawno temu, gdy byłem w ich wieku Miałem również doświadczenia różnych miejscach lub obcych miejscach, ale to tylko dlatego, że był w US Navy na cztery lata i umieścili mnie w tych miejscach. Ci młodzi ludzie podejmowania własnych decyzji o tym, gdzie się udać. I tak naprawdę nie cenią doświadczenia miałem aż byłem starszy. Życie w Hiszpanii w wieku 18 lat, mogłem zrobić o wiele więcej niż ja, ale byłem zainteresowany tylko młodych kobiet, a nie kultury i historii kraju. Mógłbym łatwo nauczyć się języka hiszpańskiego i tak teraz, w wieku 71, jestem, tylko początek. Młodzi ludzie tu, w Europie, w większości krajów już mówić dwa lub trzy języki do czasu, kiedy to 18. Nasz wnuk był przypuszczać, aby przyjść i pozostać z nami w tym miesiącu, ale finanse zapobiec wizytę. Myśleliśmy, że będzie to dla niego doświadczenie życiowe, aby odwiedzić Europę i zobaczyć to zupełnie inny świat, że wie. Szkoda, że ​​nie mógł zrobić.

No comments: