Thursday, September 10, 2015

Addition


Thanks to John, I have added many additional photo's to the album of Helena's funeral. It was sad, of course, but also informational for me because I wondered how the burial would be handled. Was a coffin necessary or not? At least now I know how it will be when it's my time. The other question is can I be in the Golina cemetery without being a member of the parish? It's something else I have to find out.

Joan is not still not feeling well enough to go outside so today I did the food shopping and spent 112 zl.for the week. Not the most exciting thing to do, but necessary.

Dzięki John, dodałem wiele dodatkowych zdjęć do albumu z pogrzebu Heleny. Oczywiście, to było smutne, ale także rodzajem informacji, bo zastanawiałem się, jak będzie przebiegał pogrzeb. Czy trumna była konieczna, czy nie? Przynajmniej teraz wiem, jak to będzie, kiedy nadejdzie mój czas. Inne pytanie to takie czy mogę być na cmentarzu w Golinie nie będąc członkiem parafii? Czy jest jeszcze coś, czego muszę się dowiedzieć.

Joan nadal nie czuje się na tyle dobrze, aby wyjść na zewnątrz, więc dzisiaj ja zrobiłem zakupy żywności i wydałem 112 zl na cały tydzień. Nie jest to najbardziej ekscytująca rzecz do zrobienia, ale konieczność.

No comments: