Saturday, September 19, 2015

Next.

Joan and Marta.


Now that Marta's dinner is over, the next event we are Really looking forward to is the arrival of Jeff and Anne, my nephew and his wife, on the 24th. We don't know the exact time yet because they have to take a train from Warsaw to Poznań since our airport is closed for two weeks. What a time for it to be closed! Hopefully they will take the early train and get here by 12:00 so we will be able to show them a little of our city in the afternoon. We have the 25th also, during the day, but in the evening we are all invited to a friends house just outside of Poznań for dinner. The next day we leave for Budapest.

I hope that all the walking we do in Budapest will get my sleep pattern back to a more normal one. Lately it has not been very normal. For example, last night I went to bed at 11:30, woke up at 1:15, back to bed at 2:30, up again at 4:30, back to bed at 5:15 and final wake up was 8:00. It's too erratic and does not give me enough steady sleep. I felt it in the afternoon after finishing washing all the windows and cleaning the last rug. I had to sit down for a while and rest a little before I continued cleaning. My energy level was not steady like normal.

I found out about the demonstration from my language partner who lives in Bydgoszcz and translates my blog into Polish. It was for a politician who makes some radical statements and I suppose the police were there to make sure no trouble occurred.  He tried to become Poland's new president but his political party did not get enough votes to be put on the ballot.

Teraz, obiad Marty jest ponad, następna impreza możemy się doczekać, aby to przybycie Jeff i Anny, mojego siostrzeńca i jego żony, na 24. Nie wiemy jeszcze dokładnie czas, bo muszą dojechać pociągiem z Warszawy do Poznania, ponieważ nasze lotnisko jest zamknięte na dwa tygodnie. Co to czas na to, aby być zamknięte! Mam nadzieję, że będą one miały wczesny pociąg i dojechać do godziny 12:00, więc będziemy mogli pokazać im trochę naszego miasta w godzinach popołudniowych. Mamy 25 także w ciągu dnia, ale wieczorem wszyscy zaproszeni do domu przyjaciół na obrzeżach Poznania na kolację. Następnego dnia wyjazd do Budapesztu.
Mam nadzieję, że wszystkie spacery robimy w Budapeszcie będzie mój wzorzec snu z powrotem do bardziej normalny. Ostatnio nie bardzo normalne. Na przykład, w nocy poszedłem spać o 11:30, obudził się o 1:15, z powrotem do łóżka o 2:30, znowu o 4:30, z powrotem do łóżka o 5:15, a ostateczna pobudka była 8: 00. To zbyt nieobliczalny i nie daje mi tyle stabilny sen. Czułam to w godzinach popołudniowych po zakończeniu mycia wszystkich okien i sprzątanie ostatni dywan. Musiałem usiąść na chwilę i odpocząć trochę przed I nadal czyszczenia. Mój poziom energii nie był stabilny jak zwykle.
Dowiedziałem się o demonstracji z moim partnerem językowym, który mieszka w Bydgoszczy i przekłada mojego bloga na język polski. To było dla polityka, który sprawia, że ​​radykalne wypowiedzi, a przypuszczam, że policja była tam, aby upewnić się, że nie wystąpił żaden kłopot. Próbował stać się nowym prezydentem Polski, ale jego polityczna partia nie dostał wystarczającej liczby głosów, aby zostać wprowadzone do głosowania.

1 comment:

GoogleGaggler said...

RE: "Sleep Problem"

Hi David,

Just catching up and came across your mention of interrupted sleep,
and thought I'd share what's helped me in the past several years:

1) I bought sleep masks (double them up to make it extra dark);
it may take a little getting used to using them but they help (me)
appreciably

2) I covered my window with an very thick dark curtain pulled across at night.

These 2 actions help me with getting uninterrupted sleep that was starting to occur.

Of course, these 2 actions expressly help melatonin (needed for good sound sleep) by
cutting any light sources as much as possible to create a completely darkened room
(evena digital clock light can disturb melatonin, so be sure to keep clocks, phones,
anything with a light (or electrical) well away from your bed (preferably out of the room).

Experiment with this and hopefully, you too, can enjoy better sleep soon!