Saturday, February 13, 2016

Anticipation.

I spent a lot of time today gathering information about Joan's ancestors and printing it out for her in anticipation of her Skype meeting tomorrow morning with her cousin. We found a lot of the information on her aunts,  uncles and mother was wrong so she will try to correct it. There was more information about older relatives but Joan doesn't know enough about them to see if it is right or wrong.

Spędziłem dużo czasu dziś zbieranie informacji o przodkach Joan i drukowanie go na nią w oczekiwaniu na jej Skype spotkanie jutro rano ze swoim kuzynem. Znaleźliśmy wiele informacji na jej ciotek, wujków i matka była zła, więc ona będzie próbować go naprawić. Było więcej informacji o starszych krewnych, ale Joan nie wie o nich wystarczająco dużo, aby zobaczyć, czy to dobrze, czy źle.

No comments: