Sunday, February 14, 2016

Something new.

Thanks, Paweł, for your comment. Joan agrees that the creamy coat is her favorite. I am happy that I was able to provide the new coats for her. She has others, of course, but not so elegant in their look.

I was up early to set up Skype for Joan's conversation with her cousin. He lives on the west coast of the U.S. so it will be midnight for him and 9:00 for Joan. At this time, 7:00, the sky is almost clear of clouds and I hope it will be a sunny day.

Finally, today our flat is back to it's temperature of 22c inside. It took almost two days to recover from the 18c we had last Friday morning before the repair man came.

Now that I have been using win10 for almost two weeks I see that it is faster in startup, faster in downloading webpages and in general I like it. The first problems I had in downloading it were not pleasant but now all is well. I tried using IE11, Firefox and Google Chrome for browsers and find Chrome to be the best for writing my blog. The other two browsers would not allow the proper spacing between paragraphs and when I wanted to delete birthdays of relatives that had passed, all of the remaining names came in one long line, not in the way it has been in the past.

For dinner last night Joan made something new, blackberry pancakes. They are similar to her blueberry pancakes but we both prefer the blueberry. She thought she would try the blackberries and they were good but we prefer the blueberry ones more.

10:30-Success. Joan and Greg made the connection and had a chance to talk about their family ties. It was great hearing them talk with each other and telling family stories they remembered and things one or the other didn't know.

Dzięki Paweł, za komentarz. Joan zgadza się, że kremowy płaszcz jest jej ulubionym. Cieszę się, że byłem w stanie dostarczyć nowe płaszcze dla niej. Ona ma inne, oczywiście, ale nie tak eleganckie w ich wyglądzie.

Byłem wcześnie, aby skonfigurować Skype rozmowy Joanny z jej kuzynem. Żyje na zachodnim wybrzeżu USA, więc będzie to dla niego o północy i 09:00 dla Joan. W tym czasie, 7:00, niebo jest prawie bezchmurne chmur i mam nadzieję, że będzie to słoneczny dzień.

Wreszcie, dziś nasze mieszkanie jest z powrotem do jej temperatura 22 C w środku. Minęło prawie dwa dni, aby odzyskać od 18c mieliśmy w ostatni piątek rano przed człowiekiem naprawy przyszedł.

Teraz, że byłem przy użyciu wygrać 10 na prawie dwa tygodnie widzę, że jest szybszy przy starcie, szybciej w pobieraniu stron internetowych i ogólnie mi się podoba. Pierwsze problemy miałem w pobraniem nie były przyjemne, ale teraz wszystko jest dobrze. Próbowałem za pomocą IE11, Firefox i Google Chrome dla przeglądarek Chrome i dowiedzieć się najlepszym do pisania bloga. Dwie inne przeglądarki nie pozwoli na prawidłowe odstępy między akapitami i kiedy chciałem usunąć urodzin krewnych, które upłynęły, wszystkie pozostałe nazwy przyszedł w jednej długiej linii, a nie w sposób miało to miejsce w przeszłości.

Na kolację ostatniej nocy Joan zrobiła coś nowego, jeżyna naleśniki. Są one podobne do swoich naleśników z jagodami, ale oboje wolą Blueberry. Ona myślała, że ​​spróbować jeżyny i były dobre, ale wolimy jagodowe nich więcej.

10: 30: Sukces. Joan i Greg wykonane połączenie i mieli okazję porozmawiać o swoich więzów rodzinnych. Było wspaniale słysząc je ze sobą rozmawiać i opowiadania historii rodziny są zapamiętywane i rzeczy jeden lub drugi nie wiedział.

No comments: