Sunday, July 16, 2017

Excellent genealogy software.

As any reader of this blog knows, I have a passion for genealogy. For the last seventeen years it's occupied a lot of my time and was a secondary reason for our move to Poland ten years ago. Just when I think I've done enough, some "new" relative contacts me and I'm right back in it.

From the beginning I have been using the program Family Tree Maker by Ancestry. For me, it had all the features I wanted. Over time, Ancestry dropped or changed some features but it was still the best. Last year Ancestry decided to stop this program, sending shockwaves throughout the thousands of people who use it. I was one of them. I looked at other programs who could fill the void but none of them suited my needs. Some months later Ancestry said a company, MacKiev, was going to buy the FTM program. Early last year, Ancestry and Software MacKiev announced that Software MacKiev had bought Family Tree Maker and would continue developing and supporting it. Software MacKiev published a FAQ addressing the immediate future, and president Jack Minsky gave an interview addressing the long-term future of Family Tree Maker. It sounded impressive to me so when I read that a free upgrade to the new product was available, I ordered one. That was Software MacKiev FTM 2014.1

This new company, MacKiev, has been working tirelessly to improve FTM and when I was notified that MacKiev FTM 2017 was going to be released in April and a pre-order was possible, I ordered one. Now I have FTM 2017(Build 343)
but volunteered before to be a Test-Driver on FTM 2014.1

April arrived but the new FTM had a problem with syncing. Syncing is when you upload your tree to Ancestry for storage. Ancestry, when they had FTM, had their own way of doing it but MacKiev improved it and had to work out a new way of connecting to Ancestry. This caused a delay in the release. Each new code that was written had to be tested, every change tested and that takes time. What impressed me the most was the support this company gives it's customers. It doesn't come just from employees of the company, even the President of the company answers questions. I'm sure you have all had the horrible experience of trying to find help from some company and it's almost impossible. This doesn't happen at MacKiev.

When the updates were made to the new FTM 2017, they asked for volunteers to Test Drive the new program. If you were selected, they sent you a copy of the new program to use for 48 hours at which time you were asked questions how the program worked for you. I was one of the Test Drivers. I tried all the features I normally use and some I don't, just to see if they worked. Everything worked superbly and faster than when the program was from Ancestry. One new feature added by MacKiev is color-coding which allows you to make discoveries by allowing up to eight colors on a single person in your tree. You can start by coloring all four lines of your entire tree with a single click on a choice of four color groups for Ancestors. The first color group is the classic set made famous by Mary Hill.

Then perhaps add a color for a particular attribute -- such as all those who served in the military - by creating a list in the Index and applying a color to it. Oh yeah, and then SAVING that list. It makes following a tree line so easy.

Another improved feature is the syncing. In the Ancestry program, you could only sync one tree, in MacKiev, more than one.

This may be the longest post I've written but I'm excited about this new program and wanted to let you know. If you're using any FTM or looking for a good program, I highly recommend the new MacKiev FTM 2017.

Od początku używałem programu Family Tree Maker firmy Ancestry. Jak dla mnie to miał on wszystkie funkcje, które chciałem. W miarę upływu czasu  Ancestry usunęło lub zmieniło niektóre funkcje, ale nadal był to najlepszy program.

W zeszłym roku Ancestry zdecydowało się zakończyć ten program, wysyłając wstrząsającą wiadomość do tysięcy ludzi, którzy go używali. Byłem jednym z nich. Spojrzałem na inne programy, które mogły wypełnić lukę, ale żaden z nich nie zaspokoił moich potrzeb. Kilka miesięcy później Ancestry powiedział, że firma MacKiev, zamierza kupić program FTM. Na początku zeszłego roku Ancestry i  MacKiev ogłosiły, że MacKiev nabył Family Tree Maker i nadal będzie go rozwijał i wspierał.  MacKiev opublikowało FAQ dotyczące najbliższej przyszłości, a prezes Jack Minsky udzielił wywiadu dotyczącego długoterminowej przyszłości Family Tree Maker. Dla mnie brzmiało to tak imponująco, że kiedy przeczytałem, że bezpłatna aktualizacja nowego produktu jest dostępna, zamówiłem ją. To było oprogramowanie MacKiev FTM 2014.1

Ta nowa firma, MacKiev, pracuje niestrudzenie w celu poprawy FTM i kiedy zostałem poinformowany, że MacKiev FTM 2017 zostanie wydany w kwietniu i zamówienie wstępne było możliwe, zamówiłem i ten. Teraz mam FTM 2017 (Build 343), ale zgłosiłem się na ochotnika przed testem na FTM 2014.1.

Nadszedł kwiecień, ale nowy FTM miał problem z synchronizacją. Synchronizacja polega na przesłaniu plików z drzewa do kolekcji na serwer. Ancestry, kiedy mieli FTM, miał na to swój własny sposób, ale MacKiev poprawił i musiał opracować nowy sposób połączenia się. A to spowodowało opóźnienie w przesyłaniu. Każdy nowy kod, który został napisany, musiał być przetestowany, każdy zmieniony i wymagający czasu. To, co mi zaimponowało, to wsparcie, które firma daje klientom  nie tylko przez pracowników firmy, a nawet prezes firmy odpowiada na pytania. Jestem pewien, że wszyscy mieliście okropne doświadczenie, próbując uzyskać pomoc od jakiejś firmy i jest to prawie niemożliwe. To się nie zdarza w MacKiev.

Gdy aktualizacje zostały przeprowadzone w nowym FTM 2017, poprosili ochotników o test nowego programu. Jeśli zostałeś wybrany, przesłali Ci kopię nowego programu do użycia przez 48 godzin i w tym samym czasie zadano Ci pytania na temat tego, jak program pracuje. Byłem jednym z nich. Sprawdziłem wszystkie funkcje, które zwykle używam część, których nie, tylko po to, aby sprawdzić, czy działały. Wszystko działało świetnie i szybciej niż w przypadku, gdy program obsługiwał Ancestry.

Jedną z nowych funkcji dodanych przez MacKiev jest system identyfikacji za pomocą kolorów, który pozwala  na odkrywanie poszczególnych osób  poprzez nałożenie ośmiu kolorów na jedną osobę w drzewie genealogicznym. Możesz zacząć, jednym kliknięciem na wybrany kolor z czterech grup, od kolorowania wszystkich czterech wewnętrznych linii  w całym drzewie Pierwsza grupa kolorów to klasyczny zestaw przygotowany przez sławną Mary Hill.

Następnie można dodać kolor dla określonego atrybutu - na przykład  tym wszystkich, którzy służyli w wojsku - tworząc  w ten sposób listę w indeksie i stosując ten sam kolor. I oczywiście następnie zapisać tę listę. To sprawia łatwość śledzenia wszystkiego po linii drzewa.

Inną udoskonaloną funkcją jest synchronizacja. W programie Ancestor  można było tylko zsynchronizować jedno drzewo, w MacKiev ze, więcej niż jedno.

To może być najdłuższy post, który napisałem, ale jestem podekscytowany tym nowym programem i chciałem ci o tym powiedzieć. Jeśli używasz dowolnego FTM szukającego dobrego programu, gorąco polecam nowy MacKiev FTM 2017.

No comments: