Sunday, July 23, 2017

Moszna & Krobielowice Palaces.According to Google and GPS, it was only a 3 hour drive south from ZG to Moszna. However, that didn't take into account the construction on the new S3 route which resulted in a 6 hour drive. Even then I had to resort to asking the police where was the rode to Moszna. We didn't arrive there until 18:30, far past our expected arrival of 14:00 so we could take advantage of the afternoon the explore the palace.

The palace is incredible and I am so glad we had a room, even if only for the night. We spent a little time taking pictures first and then returned to our room on the second floor.

Compared to all other places we have stayed, the room was huge. From one set of windows we had a view across to the other side of the palace and from the other windows, the water pool and path to the forest grounds. If you are not a guest in the palace you can walk around the grounds or purchase tickets to view parts of the palace. Since it is a commercial palace now, don't expect to view it as it was years ago.

Because of my inquisitiveness I was able to see some places, like the huge kitchen below the palace and the library. Sometimes walking through open doors reveals some interesting places like the kitchen. It must be the one used for large parties or wedding receptions because no one was in there during the lunch hours upstairs in the small dining area where we ate dinner. Joan had the trout while I chose the local main dish, beef rolada. Later in the evening, while Joan was reading and it was dark outside, I went out to take pictures of the palace at night. I took many without knowing I should have used a tri-pod for stability because most of them turned out blurry so I deleted them. It's a pity because they would have looked good. Oh well, live and learn.

The next morning I woke up early because I wanted to take advantage of the sunlight on the palace for good pictures, Out of the many trees on the grounds, one was Joan's favorite so I took a lot of picture of it. I particularly liked the sculpted figures in different parts of the palace and the expressions on their faces. When I was done, Joan was awake and dressed so we went up to a small dining room on the next floor and had breakfast.

Realizing it was only Saturday morning, I didn't want the weekend to end so I found a smaller palace 25km from Wroclaw, Palace Krobielowice, called to see if they had a room available and they did. I booked it and we set off for it.

Of course, there is no comparison to Moszna, the most incredible palace we have seen in Poland yet.
Still, it was a nice little palace, well kept and in good condition. We checked in, unpacked a few things and then went to Wroclaw for dinner. With the A4 highway nearby it didn't take long to get there and it was nice sitting in the large runek once again.

In the morning, we stopped on the way home for breakfast and just got back about an hour ago. Now Joan is relaxing while I spend time writing and posting pictures. Google Photo is not helping with the picture posts. In the past, my pictures were in the order taken but the last few post, since our trip, they are coming out randomly. I'll have to find out why.

Według Google i GPS, było tylko 3 godziny jazdy na południe od ZG do Moszna. Jednak to nie uwzględniało budowy na nowej trasie S3, która doprowadziła do 6-godzinnego przejazdu. Nawet wtedy musiałem uciekać się do zapytania policji, gdzie jechała Moszna. Nie dotarliśmy tam do 18:30, znacznie przechodząc przez nasz planowany przyjazd o godzinie 14:00, dzięki czemu moglibyśmy skorzystać z popołudnia zwiedzić pałac.

Pałac jest niesamowity i cieszę się, że mieliśmy pokój, nawet jeśli tylko na noc. Spędziliśmy trochę czasu na zdjęciach, a potem wróciliśmy do naszego pokoju na drugim piętrze.

W porównaniu do wszystkich innych miejsc, w jakich zatrzymaliśmy się, pokój był ogromny. Z jednego okienka mieliśmy widok na drugą stronę pałacu, z innych okien, basenu wodnego i ścieżki do lasu. Jeśli nie jesteś gościem w pałacu, możesz chodzić po terenie lub kupić bilety, aby zobaczyć części pałacu. Ponieważ obecnie jest to komercyjny pałac, nie oczekuj tego, co było przed laty.

Ze względu na moją dociekliwość mogłem zobaczyć niektóre miejsca, jak ogromna kuchnia poniżej pałacu i biblioteki. Czasami spacerując przez otwarte drzwi ujawnia ciekawe miejsca, takie jak kuchnia. To musi być ten, który był używany do dużych imprez lub przyjęć weselnych, bo nikt nie był tam w godzinach lunchu na górze w małej jadalni, gdzie jedliśmy kolację. Joan miał pstrąga podczas gdy ja wybrałem lokalne danie główne, wołowina rolada. Później wieczorem, podczas gdy Joan czyta i jest ciemno na zewnątrz, poszedłem robić zdjęcia pałacu w nocy. Wziąłem wiele osób, nie wiedząc, że powinienem był używać tristonu w celu zapewnienia stabilności, ponieważ większość z nich okazała się rozmyte, więc je usunęłam. Szkoda, bo wyglądałyby dobrze. Dobrze, żyj i nauczyć się.

Następnego ranka obudziłem się wcześnie, bo chciałem skorzystać z światła słonecznego w pałacu na dobre zdjęcia, z wielu drzew na terenie, jedna z ulubionych Joan, więc zrobiłem wiele z tego zdjęcia. Szczególnie podobały mi się rzeźbione postacie w różnych częściach pałacu i wyrażenia na ich twarzach. Kiedy skończyłem, Joanna obudziła się i ubierała, więc poszliśmy do małej jadalni na piętrze i zjedliśmy śniadanie.

Zdając sobie sprawę, że dopiero w sobotę rano nie chciałem, aby weekend się skończył, więc znalazłem mniejszy pałac 25 km od Wrocławia, Pałac Krobielowice, wezwano do sprawdzenia, czy mają do dyspozycji pokój. Zarezerwowałem to i ruszyliśmy na to.

Oczywiście nie ma porównania do Mosznej, najpotężniejszego pałacu, jaki widzimy już w Polsce.
Mimo to, był to miły mały pałac, dobrze utrzymany iw dobrym stanie. Zameldowaliśmy się, rozpakowaliśmy kilka rzeczy i pojechaliśmy do Wrocławia na obiad. Z A4 autostrady w pobliżu nie było długo, aby dostać się tam i miło było siedzieć w dużym runek ponownie.

Rano, po drodze wróciliśmy na śniadanie i wróciliśmy około godziny temu. Teraz Joan się relaksuje, a ja spędzam czas pisania i zamieszczania zdjęć. Google Photo nie pomaga w udostępnianiu zdjęć. W przeszłości moje zdjęcia były w kolejności, ale ostatnia pozycja, ponieważ nasza podróż wychodzi losowo. Będę musiał się dowiedzieć, dlaczego.

No comments: