Monday, July 03, 2017

Light bulb


Even living in Poland for 10 years now certain dates turn on a little light of remembrance in my brain automatically. Tomorrow is one of those days, July 4th. Of course it's Independence Day for America.

 In 1775, people in New England began fighting the British for their independence. On July 2, 1776, the Congress secretly voted for independence from Great Britain. Two days later, on July 4, 1776, the final wording of the Declaration of Independence was approved, and the document was published. However, the term "Independence Day" was not used until 1791. Interestingly, Thomas Jefferson and John Adams, both signers of the Declaration of Independence and presidents of the United States, died on July 4, 1826.

I can only imagine what the Founding Fathers of that country think now as they observe what is happening there now. How the office of President has sunk to the lowest level ever.

America was ranked 50th out of 55 countries in health-care according to a Bloomberg index that assesses life expectancy, health-care spending. In education, The most recent PISA results, from 2015, placed the U.S. an unimpressive 38th out of 71 countries in math and 24th in science. Among the 35 members of the Organization for Economic Cooperation and Development, the U.S. ranked 30th in math and 19th in science.

From that Declaration of Independence, I remember this......................
"That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security".

Nawet kiedy żyję w Polsce od 10 lat, to wobec niektórych dat automatycznie zapala się czerwona lampka w głowie. Jutro jest jeden z tych dni, 4 lipca. Oczywiście jest to Dzień Niepodległości Ameryki.

W 1775 roku ludzie w Nowej Anglii zaczęli walczyć z Brytyjczykami o niezależność. 2 lipca 1776 r. Kongres potajemnie przegłosował niezależność od Wielkiej Brytanii. Dwa dni później, 4 lipca 1776 r., ostateczne wersja Deklaracji Niepodległości została zatwierdzona, a dokument został opublikowany. Jednakże termin "Dzień Niepodległości" był używany dopiero w 1791 r. Co ciekawe, w dniu 4 lipca 1826 zmarł zarówno Thomas Jefferson i John Adams, którzy podpisali Deklarację Niepodległości i byli prezydentami Stanów Zjednoczonych.

Mogę tylko sobie wyobrazić, co ojcowie założyciele tego kraju myślą teraz, gdy obserwują to, co się tam dzieje. Jak wartość urzędu Prezydenta spada na najniższy poziom.

Ameryka znalazła się na 50. miejscu wśród 55 krajów pod względem  opieki zdrowotnej według indeksu Bloomberg, oceniającego przewidywaną długość życia, wydatki na opiekę zdrowotną. Jeśli chodzi o edukację to najnowsze wyniki PISA z 2015 r. plasują Stany Zjednoczone na nierobiącym wrażenia 38. miejscu na 71 krajów w dziedzinie matematyki i na 24. w naukach ścisłych. Wśród 35. członków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Stany Zjednoczone zajęły 30. miejsce w dziedzinie matematyki i 19. miejsce w dziedzinie nauk ścisłych.

No comments: