Saturday, July 22, 2017

Zagan reviewed, 


Thursday was our trip to Zagan to visit a monastery not longer functioning, It's only about an hour from ZG. We arrive there on time and had to wait 30 minutes for another, large tourist group to join us. The tour guide was very good, very thorough and so I think the tour was at least two hours. When we were done, we stopped for lunch at a local café, then went to Zabor to only see a palace that is now a children's hospital. After that brief visit, we stopped on the way home to meet, briefly, Mirka's brother, Zbyszek, at his home. Of course, there is no such thing as a briefly hello-goodbye in Poland, so 2 hours later we headed home.

Somethin in my Google Photo isn't working right so the new pictures are not in the order they were taken. I don't know why.

According to the legend, at the beginning of the 8th century, a Slavic princess named Zagranna, a  grand daughter of King Krak, founded a castle by the river, Bobr, which was named after her, Zagan.

Origins of the Zagan monastery can be traced back to 1237. The first mention of the church is in 1272. The  teachings of the Cistercian monastery were from the St. Augustine Canons Regular. In 1284 the monastery was given to the Franciscan's by the brother of Duke Przemek. The duty of the monastery was providing liturgical services for the local population. There was also an intellectual contribution and patron of the arts.

The problems of the religious nature were brought by the sixteenth century when in 1522, the abbot, Paul Lemberg, under the influence of Luther, brought in the Protestant rite and ordered the removal of all Virgin Mary objects. He urged the monks to leave the monastery. The majority of the congregation rebelled and walled up all the side doors of the monastery, It survived until 1810, when it was dissolved by the Prussian government. After that, the church was taken over by German priests and remained until  In the year, the church, damaged by war, was taken over by the new government of Lower Silesia.

During WWII, the Germans established a POW camp where they imprisioned about 10,000 people, This was the camp, on the night between March 24th and 25th,, the so-called, "Great Escape", famous in the movies, actually took place. 76 prisoners tried, inly 3 made it,

Czwartek był naszą wycieczką do Zaganu, aby odwiedzić klasztor już nie funkcjonujący, to tylko około godziny od ZG. Przyjeżdżamy tam na czas i musieliśmy czekać 30 minut na kolejną, dużą grupę turystyczną do nas dołączyć. Przewodnik był bardzo dobry, bardzo dokładny i dlatego uważam, że wycieczka była co najmniej dwie godziny. Kiedy skończyliśmy, zatrzymaliśmy się na lunch w lokalnej kawiarni, po czym udaliśmy się do Zaboru, aby zobaczyć pałac, który obecnie jest szpitalem dla dzieci. Po krótkiej wizycie zatrzymaliśmy się w drodze do domu, aby krótko spotykać się, brat Mirki, Zbyszek, w jego domu. Oczywiście, nie ma czegoś takiego jak krótkotrwały pożegnanie w Polsce, więc 2 godziny później ruszyliśmy do domu.

Coś w moim Google Foto nie działa dobrze, więc nowe zdjęcia nie są w kolejności, w jakiej zostały zrobione. Nie wiem dlaczego.

Według legendy, na początku 8 wieku, słowiańska księżniczka o imieniu Zagranna, wnuczka króla Krak, założyła zamek nad rzeką Bobr, która została nazwana po niej, Żaganie.

Początki klasztoru w Żaganie można śledzić w roku 1237. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1272 roku. Nauki klasztoru cysterskiego pochodziły z regularnych kanoników św. Augustyna. W 1284 roku klasztor został przekazany Franciszkowi przez brata księcia Przemka. Obowiązkiem klasztoru była świadczenie usług liturgicznych dla miejscowej ludności. Był też intelektualny wkład i patron sztuki.

Problemy natury religijnej zostały wniesione do XVI wieku, gdy w 1522 roku, opat, Paul Lemberg, pod wpływem Lutra, przyniósł protestancki ryt i nakazał usunięcie wszystkich obiektów Maryi Dziewicy. Wzywał mnichów do opuszczenia klasztoru. Większość zborów zbuntowała się i otoczyła wszystkie boczne drzwi klasztoru, przetrwała do 1810 r., Kiedy to została rozwiązana przez rząd pruski. Następnie Kościół został przejęty przez niemieckich kapłanów i pozostawał aż do roku W tym roku kościół zniszczony przez wojnę został przejęty przez nowy rząd Dolnego Śląska.

Podczas II wojny światowej Niemcy założyli obóz jeniecki, w którym zabito około 10.000 osób. Był to obóz w nocy pomiędzy 24 a 25 marca, słynny w filmach tzw. "Wielka Ucieczka". 76 więźniów próbowało, inly 3 zrob to.

No comments: