Monday, July 24, 2017

Moszna HistoryI found a nice aerial view by a drone of Moszna Palace and posted it on the right side of today's blog. It gives you a different perspective than just pictures.

The history of this palace begins in the 17th century, although much older cellars were found in the gardens during excavations carried out at the beginning of the 20th century.

The central part of the castle is an old baroque palace which was partially destroyed by fire on the night of April 2, 1896 and was reconstructed in the same year in its original form by Franz Hubert von Tiele-Winckler (the son of Hubert von Tiele-Winckler). The reconstruction works involved an extension of the residence. The eastern Neogothic-styled wing of the building was built by 1900, along with an adjacent orangery. In 1912-1914, the western wing was built in the Neo-Renaissance style. The architectural form of the castle contains a wide variety of styles, thus it can be generally defined as ecletic. The height of the building, as well as its numerous turrets and spires, give the impression of verticalism. The whole castle has exactly ninety-nine turrets. Inside, it contains 365 rooms. The castle was twice visited by the German Emperor Wilhelm II. His participation in hunting during his stay at the castle was documented in a hand-written chronicle in 1911 as well as in the following year. The castle in Moszna was the residence of the Silesian family, Tiele-Winckler, who were industrial magnates, from 1866 until the spring of 1945 when they were forced to move to Germany and the castle was occupied by the Soviet Army. The period of the Soviet control caused significant damage to the castle's internal fittings in comparison to the minor damage caused by WWII.

After World War II the castle did not have a permanent owner and was the home of various institutions until 1972 when it became a convalescent home. Later it became a Public Health Care Centre for Therapies of Neuroses. Nowadays it can be visited by tourists since the health institution has moved to another building in the neighborhood. The castle also has a chapel which is used as a concert hall. Since 1998 the castle housed a gallery in which works of various artists are presented at regular exhibitions.

Apart from the castle itself, the entire complex includes a park which has no precise boundaries and includes nearby fields, meadows and a forest.

On the bright side in Poland, Andrzej Duda, Poland’s president, said today that he would veto two bills that would give politicians wide-ranging powers over the country’s judiciary. Three bills are waiting for his approval but at least two of them will be vetoed, so he says. The first bill would force all members of the Supreme Court to step down, except those retained by the president. The second bill would have given parliament control over the National Judicial Council, the body that appoints judges. The third bill will give the justice minister the power to fire the heads of lower courts and it seems he will pass that one.

Znalazłem ładny widok z lotu ptaka  Pałacu Moszna wykonany z drona i umieściłem go po prawej stronie dzisiejszego bloga. To daje inną perspektywę niż  zdjęcia.

Historia tego pałacu rozpoczyna się w XVII wieku, chociaż w trakcie wykopalisk przeprowadzonych na początku XX wieku znaleziono wiele starych piwnic w ogrodach.

Centralna część zamku to stary barokowy pałac, który został częściowo zniszczony przez pożar w nocy  2 kwietnia 1896 r. i został zrekonstruowany w tym samym roku w pierwotnym kształcie przez Franza Huberta von Tiele-Wincklera (syna Huberta von Tiele -Winkckler). Prace rekonstrukcyjne dotyczyły rozbudowy rezydencji. Wschodnie neogotyckie skrzydło budynku zostało zbudowane przed 1900 r. wraz z sąsiednią oranżerią. W latach 1912-1914 skrzydło zachodnie zostało zbudowane w stylu neorenesansowym. Forma architektoniczna zamku zawiera wiele różnych stylów, dlatego można je ogólnie określić jako eklektyczny. Wysokość budynku, jak również liczne wieżyczki i wieże, dają wrażenie pionizmu [1]. Cały zamek ma dokładnie dziewięćdziesiąt dziewięć wież. Wewnątrz znajduje się 365 pokoi. Zamek był dwukrotnie odwiedzany przez niemieckiego cesarza Wilhelma II. Jego udział w polowaniu podczas pobytu w zamku został udokumentowany w odręcznie pisanej kronice w 1911 r.  i w kolejnym. Zamek w Mosznie był miejscem zamieszkania śląskiej rodziny Tiele-Winckler będącej magnatami przemysłowymi od 1866 r. aż do wiosny 1945 r., kiedy zostali zmuszeni do przeniesienia się  do Niemiec, a zamek zajęły wojska radzieckie. Okres sowieckiej kontroli spowodował znaczne uszkodzenia wewnętrznych elementów zamku w porównaniu do drobnych szkód spowodowanych wojną światową.

Po II wojnie światowej zamek nie miał stałego właściciela i był domem różnych instytucji do 1972 r., kiedy to stał się domem dla rekonwalescentów. Później stał się Publicznym Centrum Opieki Zdrowotnej i  Terapii Nerwowej. Obecnie może być odwiedzany przez  turystów, ponieważ ośrodek zdrowia przeniósł się do innego budynku w okolicy. W zamku znajduje się również kaplica, która służy jako sala koncertowa. Od 1998 roku w zamku mieści się  galeria,  w której na regularnych wystawach prezentowane są dzieła różnych artystów.

Oprócz zamku cały kompleks obejmuje park, który nie ma dokładnych granic wraz z pobliskimi polami, łąką i lasem.

Jeśli chodzi o dobrą monetę w Polsce, to prezydent Polski Andrzej Duda powiedział dziś, że zawetuje dwie ustawy, które dawałyby politykom szerokie kompetencje w sądownictwie. Trzy ustawy czekają na jego zgodę, ale przynajmniej dwie z nich zostaną zawetowane, jak mówi. Pierwszy projekt zmuszałby wszystkich członków Sądu Najwyższego do przejścia w stan spoczynku, z wyjątkiem tych zachowanych przez prezydenta. Drugi projekt stanowiłby kontrolę nad Krajową Radą Sądowniczą, organem powołującym sędziów. Trzeci projekt dałby ministrowi sprawiedliwościowi władzę do zwolnienia szefów niższych sądów i wydaje się, że ta przejdzie.

No comments: