Friday, July 07, 2017

Rainy day.

Friday seems like Saturday seems like Sunday. Such is the life of retirees! Without something specific planned for a given day I wouldn't know what day it is. I like that.

Of course I am interested whether "Orange Head" will confront Putin with Russia's meddling in elections but I think not. I hope I am wrong. If he doesn't it will be like giving Putin a green light to continue. It will be another sign of weakness. It is one of the dangerous games being played in the world today by government leaders.

It was raining most of the day so we stayed at home and I continued work on saving the texts from all the blogs I have written in the last11 years. It's a long process but I try to do 3 months at a time starting with the very first log in 2006.  They have all been saved, text and pictures, but I am removing pictures and saving only the text. So far I am up to April of 2010. I have 3,586 blogs written so far and 1,105 copied so I have a ways to go. It won't ever be really done because I will keep adding to it as I blog but at least I will have a saved copy in case my backups get  lost in the laptops. I still like printed form for security.

Piątek wydaje się jak sobota wydaje się niedziela. Takie jest życie emerytów! Bez czegoś konkretnego zaplanowanego na dany dzień nie wiedziałbym, na jaki dzień to jest. Lubię to.

Oczywiście interesuje mnie, czy "pomarańczowa głowa" spotka się z Putinem z udziałem Rosji w wyborach, ale chyba nie. Mam nadzieję, że się mylę. Jeśli nie, to będzie tak, jakby dać Putinowi zielone światło. Będzie to kolejna oznaka słabości. Jest to jedna z niebezpiecznych gier grających dziś w świecie przez liderów rządów.

Pada deszcz przez większość dnia więc mieszkaliśmy w domu i kontynuowałem pracę nad zapisem tekstów ze wszystkich blogów, które napisałem w ciągu ostatnich 11 lat. Jest to długi proces, ale staram się przyjąć trzy miesiące naraz, począwszy od pierwszego loga w 2006 roku. Zostały one zapisane, tekst i zdjęcia, ale usuwam zdjęcia i zapisuję tylko tekst. Do tej pory jestem do kwietnia 2010 roku. Do tej pory jestem do kwietnia 2010 roku. Mam do tej pory 3,586 blogów i 1,105 skopiowanych, więc mam sposobności. To nigdy nie będzie naprawdę zrobione, bo będę dodawać do niego, jak blog, ale przynajmniej będę mieć zapisaną kopię w przypadku moich kopii zapasowych zgubić w laptopach. Nadal lubię wydrukować formularz dla bezpieczeństwa.

No comments: