Thursday, April 10, 2014

2 Americans.

I listened last night to an interview of two other Americans lviing in Poznań and the husband's name is Dave. What a coinsedence. They run a coffee shop called Sweet Surrender on Dąbrowskiego street. We'll probably got there during the weekend to check it out.

We stayed in the whole day and didn't go out because the weather wasn't that great.

I was checking out my family history book file and discovered that it would only open in WordPad now and the format had changed enough to make changes in the file. I wasn't very happy about that because it was originally in MSN Word with a different format. Finally I found on the internet an article on how to set the default for files to open in MSN Word and it corrected most of the problem. The rest I hand to do on my own but it didn't take too long. I thought I had a copy saved of the original on my external drive but when I looked the last copy was dated October 2013 and the new changes I made in January 2014 didn't show up. However, now everything is good. It would be a small tragedy to lose the book.

Słuchałem wczoraj  rozmowy innego małżeństwa Amerykanów mieszkających w Poznaniu i mąż ma na imię Dave . Co za zbieżność . Prowadzą sklep z kawą o nazwie Sweet Surrender na ulicy Dąbrowskiego . Prawdopodobnie będziemy tam w weekend , aby to sprawdzić .

Cały dzień nie wychodziliśmy z domu , bo pogoda nie była zbyt dobra .

Sprawdzałem mój plik z książką o historii rodziny i odkryłem , że będzie się teraz  otwierać  tylko w programie WordPad  i format się zmienił na tyle, że zaszły zmiany w pliku . Nie byłem z tego zbyt zadowolony  dlatego, że on był pierwotnie w programie MSN Word o innym formacie . Wreszcie znalazłem w Internecie artykuł o tym, jak ustawić domyślny dla plików  w programie MSN Word i to rozwiązało większość problemu . Resztę  zrobiłem sam , ale to nie trwało zbyt długo . Myślałem, że mam  zapisaną kopię oryginału na moim dysku zewnętrznym , ale kiedy spojrzałem na ostatnią kopię to ona miała datę  październik 2013 r., a nowe zmiany zrobiłem w styczniu 2014 r., więc nie zostały zarejestrowane . Jednak teraz wszystko jest dobrze. To byłaby mała tragedia stracić książkę.

No comments: