Friday, April 04, 2014

New contact.

I had another contact today from a retired couple thinking about moving to Poland from Canada. They found my blog in an old article about us from 2011.......http://ampoleagle.com/whats-it-like-to-retire-in-poland-p4925-1.htm....and had a lot of questions to ask about our adventure. I answered all of them and hope it will help them.  I think that's one of the joys I get from writing this blog is that occassionally I get to help someone or give them a more modern view of Poland today.

Even though the crisis in Ukraine has not changed and is, still, a crisis, I find it interesting that there is VERY little news now on all the international channels. The Malayasian plane crash, the shooting at Fort Hood and the Pretorious trial have all but erased news of or from Ukraine. How can this be? There are still 40,000 Russian troops on the eastern border but no one seems to be paying attention to it now. Poland has asked for two brigades of Nato military to be sent here but the response is only discussions about it. No action.

Miałem inny kontakt dziś ze emeryturze para myśli o przeprowadzce do Polski z Kanady . Znaleźli mojego bloga w starym artykule o nas od 2011 roku ....... http://ampoleagle.com/whats-it-like-to-retire-in-poland-p4925-1.htm .... i miałwiele pytań , aby zapytać o naszej przygodzie . I odpowiedzi na wszystkie z nich i mam nadzieję, będzie im pomóc . Myślę, że to jedna z radości dostaję od pisania tego bloga jest to, że od czasu do czasu mogę komuś pomóc lub dać im bardziej nowoczesny obraz dzisiejszej Polsce .
Mimo, że kryzys na Ukrainie nie uległa zmianie i nadal ,kryzys , uważam, że to ciekawe, że jest bardzo mało wiadomości teraz na wszystkich międzynarodowych kanałów . Malayasian katastrofy samolotu ,fotografowania w Fort Hood i próby Pretorious wszyscy jednak skasowane wiadomości z lub z Ukrainy . Jak to może być ? Istnieje jeszcze 40000 żołnierzy rosyjskich na granicy wschodniej , ale nikt nie wydaje się być zwrócenie uwagi na to teraz . Polska zwróciła się do dwóch brygad wojskowych NATO były wysyłane tutaj, ale odpowiedź jest tylko dyskusje o tym. Brak działania.

1 comment:

FR said...

Thank you again for your detailed responses, your comments to us and here are very informative.