Thursday, April 24, 2014

Shopping Day.

It only took 30 minutes today for food shopping, cost 127zl. However, we still have to go to Bistry for kiełbasa and lunch meat for we probably end up spending 150zl for the week.

Watching Russia Today news is an experience counter-propaganda. Almost all of it is anti-west in presentation and western news, ex: CNN, BBC, Sky News,etc is all anti-Russia. The same news is told but each version has it's own version of the "truth". Which one you believe depends on your point of view.  Still, I like hearing different points of view and coming to my own conclusions.

Yesterday took a lot of energy out of me and I fell asleep at 10PM last night sitting in my chair while watching the life of Leonardo Da Vinci. Fortunately I have it saved so I can watch it again and see the part I slept through.

Our usual meeting at Kandulski's with Zbyszek where we exchanged stories of how we spent Easter. Zbyszek went to a spa and we went south.

Na nasze dzisiejsze zakupy wystarczyło 30 minut, a ich koszt to 127zl. Jednak wciąż mamy iść do Bistry po kiełbasę i mięso na lunch i prawdopodobnie wydamy na  wszystko w tym  tygodniu  150zł.
Oglądając dzisiejsze Russia Today nabywa się  doświadczenia w tym, co to jest kontrpropaganda. Prawie wszystko jest  anty-zachodniej i zachodniej wersji wiadomości, np.: CNN, BBC, Sky News, etc  wszystko jest przeciwko Rosji. Te same wiadomości są powiedziane, ale każda wiadomość  ma własną wersję "prawdy". W którą z nich wierzysz, zależy od punktu widzenia. Nadal lubię słuchać różnych punktów widzenia i wyciągać moje wnioski.

Wczorajszy dzień ”wyciągnął” ze mnie  dużo energii i zasnąłem o 10 wieczorem siedząc w fotelu i oglądając życie Leonardo Da Vinci. Na szczęście mam to nagrane, więc mogę obejrzeć go znowu i zobaczyć część, którą przespałem.

Podczas naszego zwykłego spotkania u Kandulskich  ze Zbyszkiem wymieniliśmy opowiadania, jak spędziliśmy Wielkanoc. Zbyszek poszedł do spa , a my udaliśmy się na południe.

No comments: