Saturday, April 26, 2014

Artist

 
I discovered this Polish artist today.
 
Zdzisław Beksiński , 24 February 1929 – 21 February 2005) was a renowned Polish painter, photographer and sculptor. Beksiński executed his paintings and drawings either in what he called a 'Baroque or Gothic' manner. The first style is dominated by representation, with the best-known examples coming from his fantastic realism period when he painted disturbing images of a surrealistic, nightmarish environment

Odkryłem dziś to polski artysta.

Zdzisław Beksiński, 24 lutego 1929 - 21 lutego 2005) był znany polski malarz, fotograf i rzeźbiarz. Beksiński wykonane jego obrazy i rysunki zarówno w tym, co nazwał "Barokowy lub Gothic" sposób.Pierwszy styl jest zdominowany przez reprezentację z najbardziej znane przykłady pochodzą z jego fantastycznym okresie realizmu, kiedy pomalowane niepokojące obrazy surrealistycznym, koszmarnej środowiska


No comments: