Sunday, February 15, 2015

Good movie.

We watched an interesting movie last night, The Theory of Everything. It's about the life of the English physicist, Stephen Hawking. We've known his name for a long time but never really knew much about him before so the movies was very informative. Suffering from Lou Gehrigs disease that eventually paralyzed him, he was still able to accomplish many things and be recognized the world over.

Today was the second day in a row of sunshine and good weather so we went out for a while and returned after about 3 hours. Later we completed this weeks lesson in Spanish and moved on to the next one. Joan remembered about 75% of it and was able to give answers to the questions from the lesson in a timely manner. It's still not fluid but it is getting better and she feels good about it which is the main thing. It keeps her motivated to learn and I don't have the be the ogre pushing her to study like it was with Polish. For both of us that's a good thing. Tomorrow I have three conversations scheduled starting at 8:30 so I will be up early but then, I usually am anyway.

In Warsaw this week there was a protest by farmers who used their tractors to block roads.  They are protesting the way farmers are treated by the current Polish government and may be joined by miners this week who feel the same. They both want an honest wage and better working conditions. Who can argue with that?

Obejrzeliśmy ciekawy film wczoraj, teorii wszystkiego. Chodzi o życiu fizyka Stephena Hawkinga, angielskiej. Znamy jego nazwisko przez długi czas, ale nigdy tak naprawdę nie wiedział zbyt wiele o nim wcześniej, więc filmy było bardzo pouczające. Lou Gehriga cierpi na chorobę, która ostatecznie sparaliżował go, był jeszcze w stanie osiągnąć wiele rzeczy i być uznawane na całym świecie.

Dzisiaj był drugi dzień z rzędu, słońca i dobrej pogody, więc udaliśmy się na chwilę i wrócił po około 3 godzinach. Później ukończył tę lekcję tygodni w języku hiszpańskim i przeniósł się do następnego. Joan pamiętać, około 75% to i był w stanie udzielić odpowiedzi na pytania z lekcji w sposób terminowy. To nie jest jeszcze płynna, ale jest coraz lepiej i czuje się z tym dobrze co jest najważniejsze. Utrzymuje ona motywację do nauki i nie mam się ogr popychając studiować, jak to było z Polski. Dla nas obu, że to dobra rzecz. Jutro mam trzy rozmowy zaplanowane począwszy od 08:30, więc będę się wcześnie, ale potem, zwykle jestem w każdym razie.

W Warszawie w tym tygodniu nie było protestu rolników, którzy używali ich ciągniki zablokować drogi. Protestują sposób rolnicy są traktowani przez obecny rząd polski, a może być włączone przez górników w tym tygodniu, którzy czują to samo. Oboje chcą uczciwego wynagrodzenia i lepsze warunki pracy. Kto może się z tym kłócić?

No comments: