Friday, February 20, 2015

Nice day and pictures.

Cousin Krzysztof sent me this picture of himself, cousin Piotr, my great aunt, Genowefa and others in the family but I already had it, probably from sent by Krzysztof before. Cousin Krzysztof and Piotr haven't seen each other since 1989/1990 so maybe there is a chance for a meeting when Piotr returns to celebrate his mother's birthday.  I have so many pictures sent to me from different cousins that sometimes I forget who sent them. If any cousin wants to have all the pictures I have saved over the last 15 years, send me an 8GB pendrive and I will out them all on it and send it back to you. If you need my address, send me an email. I really have a lot of pictures. I don't really know how many actual relatives read my blog now, probably not many. Most of my readers are people I am not related to but somehow they found my blog. However, I have met or emailed or talked with many readers and it's rewarding to have so many people read it each day or week. Some read it everyday, some once a week and even one lady reads it daily just before she goes to sleep because it usually makes her feel good. That's a nice thing for me.

Today was a beautiful day, weather wise, with clear skies, sunny and warm temperature, 10c. We had to return to Carrefour because they were out of the meat Joan needs to make chili for tonight's dinner.  We wanted to get our car washed because it is dirty from previous weather but there was a long line so we will wait until next week when we go shopping. It has been a while since it was washed and it needs it. Zbyszek found a place that washes car for 15 zl and a month ago we had it washed but since that time they went out of business because they weren't charging enough money. The average is about 25zl($6). When we lived in the U.S. and owned a Saturn car, one of the nice features of having it was that the dealer washed cars for free. That was a good feature for us.

In a speech yesterday, Polands President Komorowski said that no country in Europe is safe from the aggression of Russia. I totally agree with him.  I don't understand why the rest of the world doesn't see this. He will not stop with Ukraine. The smaller Baltic states like Latwia, Lithuania and Estonia could easily be taken by Russia as long as no one, no country or countries are putting a stop to this. Who reallly knows what deals were made with Russia between Germany and France at the last Minsk meeting. Who knew about the deal the U.S. and Britain made with Russia to give Poland to Russia at the end of WWII. In the end, Poland was given from one enemy to the other. The same might happen with western Ukraine. Poland is not strong enough to defend itself against Russia but we cannot count on NATO, the EU or the U.S. to defend us even though we are members of those organizations.

Kuzyn Krzysztof przysłał mi to zdjęcie, na którym jest on sam, kuzyn Piotr, moja ciocia Genowefa i inni członkowie rodziny, ale ja  już takie mam, prawdopodobnie  wysyłane przez Krzysztofa wcześniej. Kuzyn Krzysztof i Piotr nie widzieli się od 1989/1990, więc może jest szansa na spotkanie, gdy Piotr przyjedzie, by świętować urodziny swojej matki. Mam tak dużo zdjęć wysłanych do mnie przez różnych kuzynów, że czasami zapominam, kto je wysłał. Jeżeli którykolwiek z kuzynów chciałby mieć wszystkie zdjęcia przechowywane przeze mnie przez ostatnie 15 lat, to wyślij mi pendrive 8GB, a ja je wszystkie na niego przekopiuję i wyślę go z powrotem do Ciebie. Jeśli potrzebny jest  Ci mój adres, wyślij do mnie e-mail. Naprawdę mam dużo zdjęć. I naprawdę nie wiem, ilu krewnych rzeczywiście czyta teraz mojego bloga, prawdopodobnie niewielu. Większość moich czytelników są to  ludzie, z którymi nie jestem spokrewniony, ale w jakiś sposób znaleźli mój blog. Jednak spotkałem się lub wymieniłem emaile, lub rozmawiałem z wieloma czytelnikami i mam satysfakcję, że tak wielu ludzi każdego dnia lub tygodnia czyta mój blog. Niektórzy czytają go codziennie, niektórzy raz w tygodniu, a nawet jedna pani czyta go codziennie tuż przed pójściem spać, ponieważ zazwyczaj wprawia ją w dobre samopoczucie. To dla nas miła rzecz.

Dziś był piękny dzień, pogoda całkiem dobra, z klarownym niebem, słonecznie i z temperaturą 10C. Musieliśmy wrócić do Carrefour, ponieważ skończyło się mięso,  którego Joan potrzebuje, aby zrobić chili na dzisiejszy obiad. Chcieliśmy, aby nasz samochód został umyty, bo jest brudny po poprzedniej   pogodzie, ale była długa kolejka, więc poczekamy do następnego tygodnia, kiedy pojedziemy na zakupy. Minęło trochę czasu odkąd był myty i tego potrzebuje. Zbyszek znalazł miejsce, w  którym mycie samochodu jest za 15 zł i miesiąc temu tam był myty, lecz od tego czasu, oni zakończyli  działalność, ponieważ nie pobierali wystarczającej opłaty. Średni koszt mycia to około 25zł ($ 6). Kiedy mieszkaliśmy w USA i byliśmy właścicielami samochodu Saturn, jedną z miłych cech posiadania go  było to, że dealer mył samochody za darmo. To był dla nas korzystne.

We wczorajszym  przemówieniu  Prezydent Komorowski  powiedział, że żaden kraj w Europie nie jest bezpieczny przed agresją ze strony Rosji. I całkowicie się z nim zgadzam. Nie rozumiem, dlaczego reszta świata tego nie widzi. On nie poprzestanie na Ukrainie. Mniejsze kraje bałtyckie, jak Łotwa, Litwa i Estonia mogą być łatwo zagarnięte przez Rosję dopóki nikt, żaden kraj lub kraje nie powstrzymają tego. Kto naprawdę wie, jakie porozumienia zostały zawarte między Rosją, Niemcami i Francją na ostatnim spotkaniu w Mińsku. Kto wiedział o umowie między USA , Wielką Brytanią i Rosją pod koniec II wojny światowej, aby  Polskę „dać” Rosji. W końcu, Polskę przekazano z rąk jednego wroga do drugiego. To samo może się stać z zachodnią Ukrainą. Polska nie jest wystarczająco silna, aby bronić się przed Rosją, ale nie możemy liczyć na NATO, UE i USA, że będą nas bronić, nawet jeśli jesteśmy członkami tych organizacji.

1 comment:

Marilyn said...

Hi...Well, for sure, this relative reads and enjoys all the info and pictures. I look forward to your blog all the time. I am interested in your pictures..thanks for offering! I do not have your current address, would you please email it to me! Thanks. Hugs, Marilyn