Saturday, January 28, 2017

Chaos!

There is a saying..." If it isn't broke, don't fix it". We experienced that today when we went to Cukernia Sowa, the first time in two weeks. We very much like the pastries there but the seating is very uncomfortable. However, the selection of pastries is superior to Kandulski's so occasionally we like to go there.  We were happily surprised to see that they have changed the furniture, replacing the old with much more comfortable ones. Unfortunately, the method of selecting what you want and being served was also changed and it was chaos. Twenty minutes after we ordered, our coffee and pastries were delivered. I made a note to tell the salesperson the new system was horrible and she said it was the first day for it and admitted it was in chaos. She said come back in a week and everything should be running smoothly. We will give her the benefit of the doubt and try again at a later date.

It was a sunny day and since we really have not been anywhere in almost a week I thought it would be good for Joan to get out of the flat for a while. We took a little drive to Napachanie to view an old palace the has been for sale for years. Since the construction of the highway that goes around Poznań, the road to Napachanie has also changed and looks different that before. The palace is still for sale, 8 years later, but now they sell it as a Palace Park. It´s a pity no one has bought and refurbished it.

Jest takie powiedzenie ... "Jeśli coś nie jest zepsute, nie należy go naprawić". Doświadczyliśmy, że dzisiaj, kiedy poszliśmy do Cukernia Sowa, po raz pierwszy od dwóch tygodni. Mamy bardzo podobne do tamtejszych ciastek, ale siedzenia jest bardzo niewygodne. Jednak wybór pieczywa jest lepsza Kandulski jest tak czasami chcielibyśmy tam pojechać. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni widząc, że zmieniły się meble, zastępując stare z nich o wiele bardziej komfortowe. Niestety, metoda wyselekcjonowania co chcesz i serwowane także zmieniło i to był chaos. Dwadzieścia minut po zamówiliśmy, nasza kawa i ciastka zostały dostarczone. Zrobiłem notatka powiedzieć, że sprzedawca nowy system był okropny i powiedziała, że ​​był to pierwszy dzień dla niego i przyznał, że był w chaosie. Powiedziała, że ​​wróci w ciągu tygodnia i wszystko powinno być płynnie. Damy jej korzyść wątpliwości i spróbować ponownie w późniejszym terminie.

To był słoneczny dzień, a ponieważ tak naprawdę nie było nigdzie w prawie tydzień myślałem, że to będzie dobre dla Joan wydostać się z tego mieszkania przez jakiś czas. Wzięliśmy trochę twardy do Napachanie aby zobaczyć starego pałacu został na sprzedaż przez lata. Ponieważ przy budowie autostrady, która krąży wokół Poznania, droga do Napachanie również uległ zmianie i wygląda inaczej, że przed. Pałac jest wciąż na sprzedaż, 8 lat później, ale teraz sprzedaje go jako Parku Pałacowym. Its szkoda nikt nie kupił i odnowiony go.

No comments: