Monday, January 09, 2017

Yes, finally !

Finally, around 23:00 last night, someone put down the gate in the driveway so people could get out this morning and go to work. They also left a note on the gate not to put it up again. I didn't have a problem because my car was parked across the street last night from our flat.

I had an interesting conversation today with a man who skiing in the Czech Republic. He told me the people there no longer refer to it as the Czech Republic, only as Czech. Czech Republic is now only the "official" name for the country. It's like Poland's official name is Rzeczpospolita Polska.

Another interesting conversation was with an owner of a company who developed a product for libraries that puts a label on all books with the title, authors, location of the book in the library and a machine that takes returned books, reads the label and then puts the book back where it belongs. That was very interesting to me. His team was now in Lithuania setting up a library in Wilno with this method.

Ostatniej nocy,  około 23:00 wreszcie ktoś złożył barierkę na podjeździe więc rano ludzie mogli się wydostać  i iść do pracy. Pozostawił również notatkę na bramie, aby jej z powrotem nie podnosić . Nie miałem tego problemu, ponieważ mój samochód był w nocy zaparkowany po drugiej stronie ulicy.

Dzisiaj miałem ciekawą rozmowę z człowiekiem, który jest na nartach w Czechach. Powiedział mi, że  ludzie nie nazywają kraju Republika Czeska, tylko Czechy. Republika Czeska jest obecnie tylko "oficjalną" nazwą kraju. Podobnie, jak oficjalna nazwa Polski brzmi  Rzeczpospolita Polska.

Inną ciekawą rozmowę miałem  z właścicielem firmy, która opracowała system dla bibliotek. Na wszystkich książkach umieszczana jest etykieta zawierająca  tytuł, autora i miejsce książki w bibliotece, a urządzenie,  która odbiera  zwrócone książki, czyta etykietę i odkłada na właściwe miejsce. Bardzo mnie to zainteresowało.  Jego zespół był teraz na Litwie , gdzie wdrażał ten system w jednej z bibliotek.

No comments: