Sunday, November 11, 2012

Independence day!
Independence day in Poland. The annual celebration of Poland re-emerging as a nation after dissappearing from the map.  National Independence Day ( Narodowe Święto Niepodległości) is a public holiday celebrated every year on November 11th to commemorate the anniversary of Poland's assumption of independent statehood in 1918 after 123 years of partition by Russia, Prussia and Austria. One thing that struck me as strange was the lack of visibility of Polish flags flying from flats, cars and houses. Yes, there were some but not like when the Euro 2012 games were being played last June. At that time every other house or car was displaying a Polish flag. On this day, certainly more important than games of Euro 2012, I thought there would be many flags flying. We had ours on our car but only saw one other car with flags.
 
 It's also the day to eat Rogale, a croissant stuffed with white poppy seed traditionally prepared in Poznań and most of the districts of Wielkopolska. Over 300 tons of Rogale are sold during this time.
 
We observed the day by going to main street in the center of Poznań to observe the people and walk down the usually traffic filled street without problems because it was blocked to allow the parade.  We'd seen the parade before and it was not impressive, we just went to see the event. 
The most interesting thing we saw/heard was a musician on the sidewalk who was playing a collection of water filled glasses but he was playing classical music of Mozart, Bach and Vivaldi.  It was really amazing to hear all the sounds he produced with his two hands. We stood watching him for about 20 minutes, made a small contribution to his tin can collection pot and then walked up and down the street. The weather was somewhat warm, about 12c, so it was good for walking. After we were done we took a shortcut back to our car through the park behind the main castle on the street and Joan sat for a moment to have a conversation with a sculptured man.
 
From there we headed to Kandulski's for our breakfast/lunch of coffee and rogale.  The store was packed with customers. So packed that they had to have six cashiers packing and selling the rogale.
 
Dzień Niepodległości w Polsce. Coroczne obchody Polsce powracającymi jako naród po dissappearing z mapy. Narodowe Święto Niepodległości (Narodowe Święto Niepodległości) to święto obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy założenia polskiej niepodległej państwowości w 1918 roku po 123 latach rozbiorów przez Rosję, Prusy i Austrię. Jedna rzecz, która mnie uderzyła, jak dziwny był brak widoczności polskiej flagi pływające z mieszkań, samochodów i domów. Tak, było kilku, ale nie lubię, gdy Euro 2012 gry były rozgrywane w czerwcu. W tym czasie co drugi dom lub samochód pokazujemy polską banderą. W tym dniu, na pewno ważniejsze od gier Euro 2012, pomyślałem, że byłoby wielu flagi latające. Mieliśmy nasze w naszym samochodzie, ale widziałem tylko jeden inny samochód z flagami.

 
Jest to także dzień jeść Rogale, rogaliki nadziewane białym makiem tradycyjnie przygotowywane w Poznaniu oraz większości powiatów Wielkopolski. Ponad 300 ton Rogale sprzedawane są w tym czasie.Zaobserwowaliśmy dzień, przechodząc na głównej ulicy w centrum Poznania do obserwowania ludzi i chodzić po ulicy wypełnionej zazwyczaj ruchem bez problemów, ponieważ został zablokowany, aby umożliwić paradę. Widzieliśmy paradę przed i nie było imponujące, po prostu poszliśmy zobaczyć to wydarzenie.Najciekawsze widzieliśmy / słyszeliśmy, że muzyk na chodniku który grał kolekcję okularów wypełnionym wodą, ale grał muzykę klasyczną, jak Mozart, Bach i Vivaldiego. To było naprawdę niesamowite, aby usłyszeć wszystkie dźwięki wyprodukował jego dwie ręce. Staliśmy obserwując go przez około 20 minut, zrobiłem mały wkład w jego puszce kolekcja pot, a następnie podszedł i ulicą. Pogoda była dość ciepła, o 12c, więc to był dobry na spacery. Po skończyliśmy wzięliśmy plecy skrótu do naszego samochodu w parku za głównym zamku na ulicy i Joan sob na chwilę do rozmowy z rzeźbionego człowieka.Stamtąd udaliśmy się do Kandulski dla naszego śniadanie / lunch z kawy i rogale. Sklep był pełen klientów. Tak zapakowany, że musieli mieć sześć kasjerek pakowania i sprzedaży rogale.
 

No comments: