Monday, November 05, 2012

Question

I'm looking for information about creating genealogy wall charts. By that, I mean in 2005 I had collected about 400 names of ancestors and using Family Tree Maker was able to print out a wall chart three feet high and about 7 feet long. The chart was both vertical and horizontal in design and I had it printed on one long roll of paper at a printer office.  Since that time FTM changed there design of wall charts and now you can only print them in vertical form OR horizontal form but not both at the same time. Having over 800 names name, if I used the vertical form the chart would measure abouttwenty eight feet long.  That is way to big to put on a wall and also makes it more difficult to the lineage. I've tried Legacy, FTM, Ancestral Quest, Genealogy and Progeny but all of them print single 8 x 11 pages in which case I would have to paste about 72 pages together to get a wall chart.  Does anyone know of a service that does what I want?

Szukam informacji na temat tworzenia wykresów ściennych genealogicznych. Przez to, to znaczy w 2005 roku zebrał około 400 nazwisk przodków i pomocą Family Tree Maker był w stanie wydrukować wykres ściana trzy stopy wysoki i około 7 metrów długości.Wykres był zarówno w pionie iw poziomie w zakresie projektowania i miałem to drukowane na jednej długiej rolki papieru w urzędzie drukarki. Od tego czasu zmieniło FTM projektowania wykresy ścienne i teraz można tylko wydrukować je w formie pionowej lub formie poziomej, ale nie oba jednocześnie. Po ponad 800 nazwy nazwami, jeśli użyłem pionową formę wykresu będzie mierzyć abouttwenty osiem stóp długości. To jest sposób na duże, aby umieścić na ścianie, a także sprawia, że trudniej jest linii. Próbowałem Legacy, FTM, Ancestral Quest, Genealogia i potomstwa, ale wszystkie z nich drukować pojedyncze 8 x 11 stron, w tym przypadku będę musiał wkleić około 72 stron, aby otrzymać wykres ściany. Czy ktoś wie o usługę, która robi to, co chcę?

No comments: