Tuesday, November 20, 2012

Madness!

I got my assignment back for my lesson and I can't believe I'm still........... still making so many mistakes. It's not like I don't study everyday because I do but I still can't get these cases right. It's a simple assignment, translate one paragraph from English to Polish and then write, after the paragraph has been corrected by Zbyszek, 20 questions from the paragraph. I wrote the 20 and only five of the questions had no grammatical mistakes. Am I going to live long enough to learn this Polish language? It doesn't seem so at the rate I am going.

Of course, the biggest news today was the arrest of a man who was threatening to blow up the President, Prime Minister, Foreign Minister and Finance Minister in the Parliament. Fortunately, his wife informed the police of about what was going to happen and he was arrested. He believed that the country was being ruled by foreigners and was a self-described nationalist and anti-semitic.

Dostałem zadanie z powrotem do mojej lekcji i nie mogę uwierzyć, że jestem jeszcze ........... jeszcze co tak wiele błędów. To nie jest tak, że nie uczą się codziennie, bo robię, ale nadal nie można dostać w tych sprawach rację. Jest to proste zadanie, tłumaczyć jeden paragraf z polskiego na angielski, a następnie napisać, po pkt został skorygowany przez Zbyszek, 20 pytań z ust. Napisałem 20 i tylko pięć z tych pytań nie miał gramatycznych błędów. Czy będę żył wystarczająco długo, aby nauczyć się tego języka polskiego? Nie wydaje się więc w tempie idę.

Oczywiście, największy news dzisiaj było aresztowanie człowieka, który grozi wysadzić prezydenta, premiera, ministra spraw zagranicznych i ministra finansów w Parlamencie. Na szczęście, jego żona powiadomiła policję o tym, co się wydarzy i został aresztowany. Uważał on, że kraj był rządzony przez cudzoziemców i był siebie opisuje nacjonalistyczne i antysemickie.

No comments: