Monday, November 12, 2012

Trouble.............

From the Warsaw Voice newspaper come this story.......

"For the second year in a row Polish police clashed with crowds of ultra-right wing activists at a parade celebrating Poland's national holiday in Warsaw on November 11.

The police had to use tear gas and rubber bullets as violence broke out when the nationalist crowds tried to confront with anti-fascist groups at the Independence Day march in the country's capital.

Right-wing extremists threw firecrackers stones and metal objects at the police as they attempted to make their way through the cordons towards the anti-fascists.

Two officers were reportedly wounded in the clashes and several hooligans detained on charges of violently attacking police forces.

Poland's police were mobilizing forces ahead of the march and thousands of officers were deployed to the streets of Warsaw earlier in the day to prevent riots that took place last year when radical right- and left-wing groups used the National Day as a chance to fight and 45 persons were injured then.

Yesterday, the right-wing hooligans disturbed just one of the many marches taking place in the capital. In one of them, organized and led by the Polish President Bronislaw Komorowski, thousands of people walked peacefully.

November 11 marks 94 years since Poland regained sovereignty after being divided for more than 120 years between Russia, Prussia and the Austrian Empire".

GREAT was to celebrate independence day!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Z gazety Warsaw Voice przyjść tę historię .......

"Drugi rok z rzędu Polska policja starła się z tłumy ultra-prawicowych działaczy skrzydła na paradzie okazji święta narodowego Polski w Warszawie w dniu 11 listopada.

Policja musiała użyć gazu łzawiącego i kul gumowych, jak przemoc wybuchła kiedy nacjonalistyczne tłumy próbował skonfrontować z antyfaszystowskich grup na Dzień Niepodległości marca w stolicy kraju.

Prawicowi ekstremiści rzucali petardy kamienie i metalowe przedmioty na policji jak starali, aby ich drogę przez kordony wobec antyfaszystów.

Dwóch oficerów podobno ranny w starciach i chuligaństwa, kilku zatrzymanych pod zarzutem brutalnie atakują siły policyjne.

Policja w Polsce były mobilizacji sił przed marszu i tysiące oficerów zostały rozmieszczone na ulicach Warszawy wcześniej w ciągu dnia, aby zapobiec zamieszkom, jakie miały miejsce w zeszłym roku, kiedy radykalne prawo-i lewicowe grupy używane National Day jako szansę do walki a 45 osób zostało rannych, a następnie.

Wczoraj, prawicowi chuligani zakłócony tylko jednym z wielu marszów odbywających się w stolicy. W jednym z nich, zorganizowany i prowadzony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, tysiące ludzi szedł spokojnie.

11 listopada oznacza 94 lat odkąd Polska odzyskała suwerenność po dzielonej przez ponad 120 lat pomiędzy Rosję, Prusy i Austro-Węgier. "


GREAT było świętować dzień niepodległości!!!!!!!!!!!

No comments: