Thursday, July 16, 2015

TherapyFirst day of therapy was easy. Only fifteen minutes of muscle stimulation with electricity and the fifteen minutes of heat radiation. Didn't seem like much to me. According to the doctors prescription it should have been 1/2 of each. Maybe tomorrow it will be longer.

I picked up Ola at 1PM and took her home to talk with Joan and I about her upcoming trip to France for a week. She will return home for two weeks before leaving for the U.S. on about August 8th. Her university orientation will start on August 10th and last one week. University starts on the 24th. Naturally, she is excited about going to both places and can't believe her dream since she was 13 is actually coming true. We talked about three hours and then I took her back home to an empty flat since her mother is in Barcelona on vacation. Her student visa is in the final stage of approval and that may be the last problem she has for going to school there.

I think this weekend, if the weather is good, we're going to Rogalin to see the newly renovated palace now that it is finally open again. We've been there twice and each time it was under renovation. Rogalin is primarily famous for its 18th-century baroque palace of the Raczyński family, and the adjacent Raczyiński Art. Gallery,  housing a permanent exhibition of Polish and international paintings.  The last owner of the estate was Count Edward Bernard Raczyński, who in 1979–1986 was President of the Polish Republic in exile. His sarcophagus is deposited in the Raczyński Mausoleum, under the church in Rogalin. In his testament, Count Raczyński bequeathed his estate in Rogalin (including the family palace, gallery, library, and church) to the Polish people.

Thanks, Linda, for your comments about the hydraingia's  They are beatuiful flowers and I'm happy they brought back a memory for you.

Pierwszy dzień rehabilitacji był łatwy. Tylko piętnaście minut stymulacji mięśni energią elektryczną i piętnaście minut promieniowania cieplnego. Wydawało mi się, że to niedużo. Według zalecenia lekarzy powinno być po 1/2 godziny na każde. Może jutro będzie dłużej.

O godzinie 13:00 odebrałem Olę i zabrałem ją do domu, abyśmy wspólnie z Joan porozmawiali o jej zbliżającej się tygodniowej podróży do Francji. Ona wróci do domu na dwa tygodnie przed wyjazdem do USA, który jest datowany na około 08 sierpnia. Jej kurs wprowadzający dla studentów rozpocznie się 10 sierpnia i potrwa tydzień. Zajęcia uniwersyteckie zaczynają się 24 sierpnia. Oczywiście, że ona jest podekscytowana wyjazdami do obu miejsc i nie może uwierzyć, że marzenie, które pojawiło się odkąd skończyła 13 lat, właśnie się spełnia. Rozmawialiśmy około trzech godzin, a potem odwiozłem ją z powrotem do domu, do pustego mieszkania, ponieważ jej matka jest na wakacjach w Barcelonie. Jej wiza studencka jest w końcowym etapie zatwierdzania i to może być ostatni problem , jaki ona ma przed wyjazdem do szkoły.

Myślę, że w ten weekend, jeśli pogoda będzie dobra, pojedziemy do Rogalina, aby zobaczyć niedawno odnowiony pałac, który jest ponownie otwarty. Byliśmy tam dwa razy i za każdym razem był w remoncie. Przede wszystkim Rogalin słynie z 18. wiecznego barokowego pałacu Raczyńskich, a sąsiadującą z nim Galeria Raczyńskich jest siedzibą stałej wystawy malarstwa polskiego i międzynarodowego. Ostatnim właścicielem majątku był hrabia Edward Raczyński, który w latach 1979-1986 był Prezydentem  Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Jego sarkofag jest złożony w Mauzoleum Raczyńskich mieszczącym się pod kościołem w Rogalinie. W swoim testamencie, hrabia Raczyński przekazał swój majątek w Rogalinie (w tym pałac rodzinny, galerię, biblioteke i kościół) narodowi  polskiemu.

Dziękuję Linda za Twój komentarz na temat hortensji. To są piękne kwiaty i cieszę się, że przywołały w Tobie wspomnienia.

No comments: