Sunday, October 02, 2016

New building.
Perfect, perfect, perfect. The weather is great today and good for taking pictures of the new building being constructed on Rondo Kamponiero. We remember this Ronda from 8 years ago because we use to take the bus from our flat in Grunwald to it and then walk to Mickiewicz University for our Polish class twice a week. At that time there was a nice old printing house behind the rondo but deteriorating. Since then, it was bought, restored and turned into offices. Now, with this new building being built it will be hard to see the restored building except from one street. As you can see from the picture show, this new building is big and modern in design. I thought I would photograph it from all viewpoints.

Underground the rondo was a passageway so you could get across the busy street with no problems but it was old and not very nice. It did have a lot of small kiosk's selling different things. Now the underground has been renovated, the kiosk's are gone but it looks very well.

We parked the car near the old zoo and spent the afternoon walking down different streets and taking pictures of buildings. The contrast between the old and new ones is evident. Older ones have much more character and I appreciate them the most.

Red lights seem to make people angry. I don't mind them because it gives you a chance to see all the different kind of people passing by in front. OK, sometimes if I'm late, which doesn't happen very often, I don't like them either but they don't infuriate me. The thing I don't like is the way train gates go down and it's at least a five minute wait before the train passes. I thought it is like this in all of Poland but it isn't. We have travelled enough now around Poland and there are towns where the gate goes down, a minute later the train passes and you are on you way.............but not here in Poznań.

Doskonałe, doskonałe, doskonałe. Pogoda jest wspaniała dzisiaj i dobre do robienia zdjęć w nowym budynku w trakcie budowy na Rondzie Kamponiero. Pamiętamy ten Ronda od 8 lat temu, ponieważ używamy, aby wsiąść do autobusu z naszego mieszkania w Grunwaldzie do niego, a następnie pieszo do Uniwersytetu Mickiewicza dla naszej polskiej klasy dwa razy w tygodniu. W tym czasie nie było miłe stary dom drukowanie za rondo, ale pogarsza. Od tamtej pory został kupiony, odrestaurowany i przekształcony w biurach. Teraz, z tego nowego budynku w trakcie budowy trudno będzie zobaczyć odrestaurowanym budynku z wyjątkiem jednej ulicy. Jak widać z pokazu obrazu, nowy budynek jest duży i nowoczesny design. Myślałam, że będę fotografować go ze wszystkich punktów widzenia.

Metra Rondo było przejście więc można dostać się po drugiej stronie ruchliwej ulicy, bez żadnych problemów, ale to był stary i nie bardzo miły. To nie mają wiele małych kiosku sprzedaje różne rzeczy. Teraz podziemna została odnowiona, kiosk na zniknęły, ale wygląda bardzo dobrze.

Zaparkowaliśmy samochód w pobliżu starego zoo i spędził popołudnie chodzenie po różnych ulicach i robienia zdjęć budynków. Kontrast pomiędzy starymi i nowymi, jest oczywiste. Starsi mają znacznie więcej charakteru i doceniam ich najbardziej.

Czerwone światła wydaje się, że ludzie źli. Nie przeszkadza mi ich, bo to daje szansę, aby zobaczyć cały inny rodzaj ludzi przechodzących z przodu. OK, czasem jeśli jestem późno, co nie zdarza się zbyt często, nie lubię ich albo ale mnie nie gniewać. Chodzi mi się nie podoba to droga bramy kolejowe zejść i to co najmniej pięć minut czekać, zanim przejdzie pociąg. Myślałem, że tak jest w całej Polsce, ale tak nie jest. Podróżowaliśmy tyle teraz po Polsce i nie są miasta, w których brama idzie w dół, po chwili przełęcze kolejowe i jesteś na ciebie sposób ............. ale nie tutaj w Poznaniu.

2 comments:

blogger on icedaniel.se said...

Seems like a nice city.

David and Joan Piekarczyk said...

Yes, it is.