Tuesday, December 20, 2016

Belief.

Being brought up in a Polish household with grandparents, mother, two aunts who were Catholic nuns and living right next to the church, there was no doubt I would be raised as a Catholic. It wasn't until I started attending university, DePaul University, the largest Catholic university in the U.S., that I was exposed to many different types of religions. As I learned more about them, especially the eastern religions like Buddhism, I began to have questions about Catholicism. Questions like why are the Gospels of Thomas and Mary Magdalena not included in the Bible? Some said because Mary was a woman, some said because they were false Gospels but others disagreed. I've seen the movies, read the books of Christians slaughtering Muslims and vice versa. Even today this is happening. Today when asked what I am I still say .....Catholic.  However, I see God everywhere, not just in church. I felt his presence more when I lived in the forest than I do in cities. I see it in young children and I wonder why he allows the slaughter and misery to happen to so many of them. This is also a big question for me. Every prayer I say includes a plea for him to come back and save this world he created. Of course, there are also the personal petitions for help as has been the case the last few weeks when I wrote a short blog that said only....."Bad Day". It was because on that day we found out from Joan's latest CT scan that they found two more aneurysms on the left side of her brain. So I have been praying since then for Him to intervene. I BELIEVE he heard my prayers.

I believe this because today we just came back from the specialist of aneurysms and he started out by drawing a diagram of Joan's brain showing where the two aneurysms were located. They are both on the left artery in the brain, the 1.6 and 2.3. The good news is that he said they DO NOT consider these a threat unless they are 4 or greater in size. At these sizes the risk of rupture is 3%. His advice is to wait 12 months and then have another CT scan done to see if there is a change in size. Three factors can cause change; high blood pressure, high cholesterol and smoking. Joan does not smoke and takes medicine for high blood pressure(which we monitor every day now) and high cholesterol. Her last cholesterol test a month ago showed normal levels. Tomorrow she will have a halter put on her for 24 hours that will check her blood pressure, automatically, every 24 hours. It will give a print out to see when her levels rise, if by stress, walking, climbing stairs, watching news, etc. From that info we can regulate things a little better. We were both VERY happy with this news. The other good news is that her eye doctor said her cataracts have not changed, her vision is still good and it is not, at this time, necessary to have cataract surgery. So, yes, I am Catholic, I believe in God and that he answered my prayers.

Wychowany w polskim domu z dziadkami, matką, dwiema ciotkami, które były katolickimi zakonnicami  i mieszkając tuż obok kościoła, nie było wątpliwości, że będę wychowany jako katolik. Kiedy zacząłem studia na DePaul University, największym katolickim uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, byłem wystawiony na wiele różnych typów religii. Kiedy dowiedziałem się o nich więcej, zwłaszcza o wschodnich religiach, takie jak buddyzm, zacząłem mieć pytania dotyczące katolicyzmu. Takie pytania, jak : dlaczego Ewangelie wg Tomasza i Marii Magdaleny nie są uwzględnione w Biblii? Niektórzy mówili, ponieważ Maria była kobietą, niektórzy mówili, ponieważ to były  fałszywe ewangelie,  a inni się nie zgadzali. Widziałem filmy, czytałem książki jak chrześcijanie mordowali  muzułmanów i vice versa. Nawet dzisiaj tak się dzieje. Dziś pytany, kim jestem nadal mówię ..... katolikiem. Jednak widzę Boga wszędzie, nie tylko w kościele. Najbardziej czułem jego obecność , gdy mieszkałem w lesie a nie w miastach. Widzę go w małych dzieciach i zastanawiam się, dlaczego On pozwala na rzeź i nędzę  wielu z nich. Jest to dla mnie duży znak zapytania. Każda modlitwa, którą odmawiam zawiera wołanie, aby wrócił i uratował  świat, który stworzył. Oczywiście, istnieją również osobiste prośby o pomoc, jak to miało miejsce w ciągu ostatnich kilku tygodni, kiedy napisałem krótki blog  ..... "zły dzień". To dlatego, że w tym dniu dowiedziałem się z ostatniej tomografii Joan, że znaleźli kolejne dwa tętniaki po lewej stronie jej mózgu. Od tego czasu modlę się do Niego o interwencję. WIERZĘ, że usłyszał moje modlitwy.

Wierzę w to dlatego, że dziś wróciliśmy od  specjalisty od tętniaków. Zaczął,  rysując schemat mózgu Joan i pokazując,  gdzie znajdują się dwa tętniaki. Oba są w lewej tętnicy mózgu, wielkości 1,6 i 2,3 mm. Dobrą wiadomością jest to, jak powiedział, że nie jest brane  pod uwagę zagrożenie, chyba że będą  4mmm lub o większym rozmiarze. Przy takich rozmiarach ryzyko pęknięcia wynosi 3%. Jego rada jest taka,  aby czekać 12 miesięcy, a następnie ponownie wykonać TK, aby sprawdzić, czy jest zmiana rozmiaru. Trzy czynniki mogą spowodować zmianę: wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu oraz palenie tytoniu. Joan nie pali i bierze leki na wysokie ciśnienie krwi (które teraz  monitorujemy codziennie) i nie ma wysoki ego poziomu cholesterolu. Jej ostatni test cholesterolu  sprzed miesiąca pokazał normalny poziom. Jutro będzie miała założony na dobę aparat Holtera, który w ciągu 24 godzin będzie automatycznie sprawdzać jej ciśnienie krwi . Wykres da się wydrukować, aby zobaczyć, kiedy  poziom ciśnienia wzrasta, czy to przez stres, chodzenie, wchodzenie po schodach, oglądanie wiadomości, itd. Ta informacja pozwoli trochę lepiej regulować tą sprawę.  Oboje byliśmy bardzo zadowoleni z tej wiadomości. Drugą dobrą wiadomością jest to, że jej okulista powiedział, że zaćma na oczach nie uległa zmianie, a jej widzenie jest nadal dobre i na razie operacja katarakty nie jest potrzebna. Tak, tak, jestem katolikiem, wierzę w Boga i że On odpowiedział na moje modlitwy.

2 comments:

tori10tori10 said...

High cholerterol. hmmm....I had the same problem but after watching this video and after now 4.5yers Im feeling so good now. Please watch together this movie with Joan. My rating is 10 of 100% that you gonna change your life after this video but is I could be wrong. All the best. Maybe you could take a few pictures form the Christmas market in Poznan.

tori10tori10 said...

this is the video:

https://www.youtube.com/watch?v=t3DPCQjlanM&t=2s