Wednesday, December 14, 2016

Bialowieska Forest----HELP !!!!!!

In our years living in the Upper Peninsula of Michigan. Joan and I fought the battle of the destruction of the environment. In the early 1980's I formed a group there called the Central Upper Peninsula Group and became part of the Michigan Chapter of the Sierra Club, a national environmental organization. Now, in Poland, I am joining the fight again, this time to save our Białowieza Forest in northeast Poland. We have committed to send them $10 a month in support of their efforts. It is my hope that some of you reading this will do the same. If you will, send me a private email and I will tell you how to do it.
Our current new government in Poland has plans to do logging in this ancient forest because it sees money in the standing trees and that is more important to them then this sacred place. Greenpeace is an organization fighting this battle here in Poland. They do not accept money from politicians,  businesses or governments. Despite the absence of such grants they are able to work effectively for the benefit of our forest and all other beings, because behind them is a powerful force - thousands of great, brave and generous people who trust us and share their values. 
Over the past year, they have appealed in Brussels and, among other things thanks to the donors, they were able to effectively prevent the felling plans  of Bialowieza Forest. First of all, they launched Forest patrols, which closely watch whether the Forester does not take actions that harms the forest. Forest patrols gathered information that indicated that Poland does not comply with international obligations concerning the protection of the forest. This information is published in the report "The whole Forest National Park." They turned it's attention to the public in April, occupying the roof of the Ministry of Environment, in the meantime renamed to the Ministry of Forest clippings. They went also, together with the inhabitants in the vicinity of Bialowieza Forest, opposing felling, to Brussels, to a conference on the EU's forest policy, speaking out loud, which threaten the plans of the Ministry.
Greenpeace was also one of the organizations that sent a complaint of the felling plans to the European Commission. It is the interest of UNESCO and the European Commission that a massive stretch has not started. They know that it did not move, because their people regularly patrol the Forest. This is all possible thanks to the commitment of their donors, the Defenders of the Bialowieza Forest.
Bialowieza Forest is a forest complex located in the Polish and Belarus , distinguished by large natural values and history. In the Bialowieza Forest survived one of the last and largest fragments of the original lowland forest in Europe. Here lives the largest population of free bison in the world.
Since 2010, Bialowieza Forest belongs to the list of Important Bird Areas IBA conducted by BirdLife International [1] and is a UNESCO World Heritage Site [2] .

Kiedy mieszkaliśmy w Michigan (Upper Penisula) Joan i ja wałczyliśmy przeciwko niszczeniu środowiska. Na początku 1980 roku utworzyłem tam grupę o nazwie Central Upper Peninsula, która  stała się częścią Michigan Chapter of the Sierra Club, krajowej organizacji na rzecz ochrony środowiska. Teraz, w Polsce, znowu podjąłem walkę, tym razem by uratować Puszczę  Białowieską w północno-wschodniej Polsce. Zobowiązaliśmy się wysłać im co miesiąc 10 dolarów w celu wsparcia ich wysiłków. Mam nadzieję, że niektórzy z was czytając tę informację, zrobi to samo. Jeśli chcesz, wyślij mi e-mail, a powiem ci, jak to zrobić.

Nasz obecny nowy rząd w Polsce ma plany wyrębu drzew w tym starym lesie, ponieważ widzi wartość materialną w będących tam drzewach i to jest dla nich ważniejsze niż to „święte” miejsce. W Polsce to Greenpeace jest organizacją toczącą tę bitwę. Oni nie przyjmują pieniędzy od polityków, biznes czy rządów. Pomimo braku takich dotacji są w stanie skutecznie działać na rzecz naszych lasów i wszystkich innych istot, bo za nimi jest potężna siła - tysiące wspaniałych, odważnych i hojnych ludzi, którzy nam zaufali i podzielają nasze wartości.

W ciągu ostatniego roku, Greenpeace odwołał się do Brukseli oraz, między innymi dzięki darczyńcom, był w stanie skutecznie zapobiegać planom wycinki Puszczy Białowieskiej. Przede wszystkim zorganizowali leśne patrole, które uwaznie obserwowały, czy Nadleśnictwo nie podejmuje działań, które zaszkodziłyby lasowi. Leśne patrole zebrały informacje, które wykazały, że Polska nie wywiązuje się z zobowiązań międzynarodowych dotyczących ochrony lasu. Informacja ta została opublikowana w raporcie " The whole Forest National Park." W kwietniu zwrócili uwagę opinii publicznej na problem, zajmując dach Ministerstwa Środowiska, przemianowanego w międzyczasie na Ministerstwo Wycinki Lasu. Wraz z mieszkańcami udali się też w okolice Puszczy Białowieskiej, przeciwstawiając się wycince oraz do Brukseli, na konferencję na temat polityki leśnej UE, mówiąc głośno, czym grożą plany ministerstwa.

Greenpeace był także jedną z organizacji, które przesłały skargę na plan wycinki lasu do Komisji Europejskiej. Dzięki zainteresowaniu UNESCO i Komisji Europejskiej  nie rozpoczęło się to na większą skalę. Aktywiści wiedzą, że wycinka nie ruszyła, bo ich ludzie regularnie patrolują las. To wszystko jest możliwe dzięki zaangażowaniu ich darczyńców - Obrońców Puszczy Białowieskiej.
Puszcza Białowieska to kompleks leśny położony w Polsce i Białorusi, wyróżniający się  dużymi walorami przyrodniczymi i historią. W Puszczy Białowieskiej zachował się jeden z ostatnich i największych fragmentów pierwotnego lasu nizinnego w Europie. Tutaj mieszka największa populacja wolnego żubra na świecie.

Od 2010 Puszcza Białowieska należy do listy „Ostoja Ptaków” IBAS prowadzonej przez przez BirdLife International i jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

No comments: