Sunday, December 18, 2016

Burned out-literally.

Notice anything different about our tree in this picture? Maybe click on it to get a better picture...........Yes, that's right, the top NOW has no lights after we decorated it two days ago. We came home tonight, turned it on and this is what we saw. The top line of lights are the old lights where if one burns out, the whole line is dark. We have two options now after we take off the decorations in that area. The first is to take the line off and try, one by one, to find the burned out light, replace it with a new bulb and HOPE it works because sometime even then it doesn't. The second option is buy another line of the LED lights and throw the old into the garbage. I am in favor of the second option. In fact, I have a third option, buy two more LED lines and wait for the last old line on the bottom to burn out and then out to the garbage with it, leaving an all LED lighted Christmas tree. We've been dealing with these one light burn out lines for 8 years, buying at least one new line every year and I am tired of it. Personally, I prefer the softer light of the old lights but am fed up with the burn outs.

Thanks to the husband of my sister I have a new picture of her when she was a cheerleader some years ago but never had the picture before. Thanks Jim.
 
Zauważyłeś coś innego na temat naszego drzewa na tym zdjęciu? Może kliknij na nią, aby uzyskać lepszy obraz ........... Tak, to prawda, górna ma obecnie żadnych świateł po tym zdobione go dwa dni temu. Doszliśmy dziś do domu, włączył go i to, co widzieliśmy. Górna linia starych światła są światła, gdzie jeśli wypali, cała linia jest ciemno. Mamy dwie opcje teraz po tym zdjąć ozdoby w tym obszarze. Pierwszym z nich jest na linię wyłączyć i spróbować, jeden po drugim, aby znaleźć światło wypalona, ​​wymienić ją na nową żarówkę i mam nadzieję, że działa, bo czasami nawet to nie. Drugą opcją jest kupić inną linię światła LED i wyrzucić stary do śmieci. Jestem zwolennikiem drugiej opcji. W rzeczywistości, mam trzecią opcję, kupić dwie kolejne linie LED i czekać na ostatni starej linii na dole, aby wypalić a potem się z nim śmieci, pozostawiając wszystkie LED oświetlone choinki. Mamy do czynienia ze światłem Są to linie wypalenia przez 8 lat, kupując co najmniej jedną nową linię każdego roku i jestem zmęczony. Osobiście wolę bardziej miękkie światło starych lampek, ale jestem dość outów oparzeniowych.

Dzięki męża mojej siostry mam nowy obraz jej, gdy była cheerleaderką kilka lat temu, ale nigdy nie miałem obraz wcześniej. Dzięki Jim.

No comments: