Saturday, December 31, 2016

Dinner at Renata's with friends.

            
                                          
Continuing yesterdays post, Radek picked us up on time and he had his niece, Jagoda, with him.

As usual with Renata, she prepared almost everything herself. Well, maybe her daughter and sons helped also, I didn't ask. There was two kinds of fish, herring with onions, salads, potatoes, kaszanka,, bread, and different wines which I was happy to partake of. Conversations were in English and Polish so that was nice for Joan.

After the main dinner was finished, about an hour and a half, she brought cheese's from different parts of Poland and one from Portugal. I tried them all and they were excellent. She also had a special white wine to go with the cheese.

For dessert she prepared two different kinds of cakes and had a special cake brought in from eastern Poland that you can see in the pictures on the blog. Of course, all during the evening there were many conversations going on and I had a chance to spend time talking with the young adults. Max is studying in California at Loyola Marymount University in L.A. He said he would stay for another year but then return to Poland. Kuba and Andrea are studying in Poznań and Maciek is studying in Berlin. They all speak at least two languages. Kuba is also a male model.

Renata is an amazing woman, a high energy lady. She has her own company, travels to different countries for business and when she invites you for dinner you can be sure it will be an occasion to remember as this one will be.  For Joan and I, this was an excellent way to close out the year 2016. The last four months have been very stressful so the last meeting of the year, relaxing and having dinner with friends was perfect. Goodbye 2016, Hello 2017.

We came back home at 22:30(10:30pm) after  spending four hours at Renata's house with other friends having an excellent dinner.

Anonymous--I know you read this blog but somehow you have missed the numerous times where I have mentioned the extremely high cost of health insurance in America and how happy I am living in Poland where such costs are considerably lower. The same is true for the cost of food. In America there has always been a separation between church and state. I don't remember, in my lifetime, a President who was NOT a Christian but his religion did not enter into politics. Can you say that this is true of our government now in charge? As for the current government offering us hospitality and a good way of life, we have been here 9 years, 8 years BEFORE the current government so your statement is not exactly true. It was not only Democrats but also Republicans who did not want Trump elected.  Look at all of his proposed appointments to important positions. Not one of them has a qualification to hold those offices; a woman who is opposed to public education to be the Secretary of Public Education. a man totally denying climate change as the Secretary of the Environment, Sarah Palin in charge of Small Business, etc.? If you insist on commenting, please check your facts before you write. Joan and I wish you a Happy New Year. :-)

Kontynuując wczorajsze stanowisko Radek zabrał nas na czas i miał swoją siostrzenicę, Jagoda, razem z nim.

Jak zwykle  Renata prawie wszystko  przygotowała  sama. No, może jej córka i synowie również pomogli, ale nie pytałem. Były dwa rodzaje ryb, śledzie z cebulą, sałatki, ziemniaki, kaszanka , chleb i różne wina, które z przyjemnością spożywałem. Rozmowy prowadziliśmy w języku angielskim i polskim, co było miłe dla Joanny.
Około 1.5 godziny po obiedzie , Renata przyniosła sery wyprodukowane w różnych regionach w Polsce i jeden ser z Portugalii. Próbowałem je wszystkie i były doskonałe. Podała również specjalne białe wino, które jada się z serami.

Na deser przygotowała dwa różne rodzaje ciast i miała specjalny tort przywieziony ze wschodniej Polski, który można zobaczyć na zdjęciach na blogu. Oczywiście, przez cały wieczór było prowadzonych wiele rozmów  i miałem okazję, i trochę czasu, aby porozmawiać z dorosłymi dziećmi Renaty. Max studiuje w Kalifornii na Loyola Marymount University w L. A. Powiedział, że zostanie na kolejny rok, ale potem wróci do Polski. Kuba i Andrea studiują w Poznaniu, Maciek  w Berlinie. Wszyscy mówią co najmniej dwoma językami. Kuba pracuje także jako męski model.

Renata to wspaniała kobieta,  dama z niesamowitą energią. Ma własną firmę, podróżuje do różnych krajów w sprawach biznesowych i kiedy ona zaprasza na kolację możesz być pewien, że będzie to okazja, aby pamiętać, jak takie przyjęcie powinno się odbywać. Dla Joan i mnie, był to doskonały sposób, aby zamknąć rok 2016. Ostatnie cztery miesiące były bardzo stresujące, więc ostatnie spotkanie w  roku, w formie relaksującej kolacji z przyjaciółmi było doskonałe. Żegnaj 2016, Witaj 2017.

Wróciliśmy do domu o godzinie 22:30 (10:30 pm) po spędzeniu czterech godzin z przyjaciółmi w domu Renaty spożywając wspaniałą kolację.

Anonymous - Wiem, że czytasz tego bloga, ale jakoś ominąłeś posty, w których już wielokrotnie wspominałem o niezwykle wysokich kosztach ubezpieczeń zdrowotnych w Ameryce i jak szczęśliwy jestem , że żyję w Polsce, gdzie te koszty  są znacznie niższe. To samo odnosi się do cen żywności. W Ameryce zawsze był rozdział państwa i Kościoła. Nie pamiętam  w moim życiu prezydenta, który nie był chrześcijaninem, ale jego religia nie wkraczała w politykę. Czy można to samo powiedzieć o naszym teraz sprawującym władzę rządzie? Co do obecnego rządu oferującego nam gościnność i dobre życie, jesteśmy tu 9 lat, w tym 8 lat, zanim nastał obecny rząd, więc stwierdzenie nie jest do końca prawdziwe. Nie tylko demokraci ale także republikanie nie chcieli, aby Trump został wybrany. Spójrz na wszystkie propozycje nominacji na ważne  stanowiska. Żadna osoba nie  posiada kwalifikacji do sprawowania tych urzędów: kobieta, która sprzeciwia się edukacji państwowej będzie sekretarzem  do tych spraw. Człowiek, który całkowicie zaprzecza zmianom klimatycznym nominowany jako sekretarz d.s środowiska, Sarah Palin odpowiedzialna z mały biznes, itd. Jeśli upierasz się przy komentowaniu spraw, proszę sprawdź fakty zanim napiszesz. Joan i ja życzymy szczęśliwego Nowego Roku. :-)

No comments: