Saturday, August 29, 2015

Angry!

I'm a little angry writing this post. Last night we removed Joan's bandage so she could wash the wound and put a fresh cover on it.  We discovered why she said it hurt so much during the surgery. The "doctor" didn't just scrape off the growth on her leg, he actually made an incision and then closed it with four stitches. He did all that without any anesthetic for pain even though she told him it hurt during the procedure.  Joan had to suffer because that idiot didn't take into consideration that cutting into someone's body and putting in stitches might hurt. It reminds me of going to a dentist here to have two teeth removed and the dentist didn't give me enough novocaine to prevent the pain. Even when I grabbed his arm to tell him it hurt he just continued pulling out the teeth. I only discovered after the dental surgery that he was a German. It's unimaginable how a doctor would do such a thing. I was in the waiting area during her procedure so I could not hear her telling him it hurt or I would have walked into the area she was to make him give her a shot to stop the pain. Now she has to wait two weeks before the stitches can be removed. Have the never heard of dissolvable stitches? No, I'm not a little angry, I'm mad as hell about this when I think about it. When we do go back to have the stitches removed you can bet I will tell them what I think about that "doctor".

What may be big news in Poland is the speculation that a Nazi gold train has been located.
A man who helped hide it at the end of the Second World War revealed its location in a deathbed confession. Two men, a German and a Pole, last week claimed they had found the train - believed to contain treasure - close to the small town of Walbrzych in south-west Poland. Today, Poland’s Culture Ministry announced that a man who helped hide the train had revealed its location shortly before he died.  Mr Zuchowski said the find was "unprecedented", adding, "We do not know what is inside the train. Probably military equipment but also possibly jewellery, works of art and archive documents.  Armoured trains from this period were used to carry extremely valuable items and this is an armoured train, it is a big clue." He said authorities were now "99 percent sure the train exists" and whatever is on it will be returned to the rightful owners, if they can be found. "We will be 100 per cent sure only when we find the train," Mr Zuchowski added.  Local lore says Nazi Germany ordered the vast underground network, which snakes around the massive Ksiaz Castle, be built to hide Third Reich valuables. German concentration camp inmates were used to build the huge tunnels - code-named Riese (Giant) - to use as production spaces for strategic weapons, as the site was safe from Allied air raids. Located in the passages were underground Nazi shelters as well as one of Adolf Hitler's headquarters. Portions of the tunnels are now open to tourists while the Polish Academy of Sciences stores seismographs in the deepest section. According to some reports there was also a two-kilometre (one-mile) sidetrack and its entryway was blown up when Nazi Germany surrendered.

Jestem trochę zły zapis ten post. Wczoraj wieczorem usunięty opatrunek Joan żeby mogła umyć ranę i umieścić nową pokrywę na nim. Odkryliśmy dlaczego powiedziała, że ​​boli tak bardzo w czasie zabiegu. "Doktora" nie wystarczy zeskrobać wzrost na nogę, on faktycznie wykonane nacięcia, a następnie zamknął go w cztery szwy. Zrobił wszystko, bez znieczulenia do bólu, chociaż powiedziała to boli w trakcie procedury. Joan miała cierpieć, bo ten idiota nie wziął pod uwagę, że cięcia w czyjeś ciało i wprowadzenie szwów może zranić. Przypomina mi się iść do dentysty, żeby mieć dwa zęby usunięte, a stomatolog nie dał mi tyle Novocaine aby zapobiec ból. Nawet wtedy, gdy złapałem go za ramię powiedzieć to boli po prostu kontynuował wyrywanie zębów. Odkryłem jedynie po zabiegu dentystycznym, że był Niemcem. To niewyobrażalne, jak lekarz zrobi coś takiego. Byłem w poczekalni, podczas jej procedury, więc nie mogłem usłyszeć jej mówiąc mu to boli czy bym wszedł do obszaru była ona, aby go dać jej szansę, aby zatrzymać ból. Teraz musi czekać dwa tygodnie przed szwy mogą być usunięte. Oddaj nigdy nie słyszał o rozpuszczalnych szwów? Nie, nie jestem trochę zły, jestem zły jak diabli, o tym, kiedy o tym myślę. Kiedy wrócisz mieć szwy usunięte można założyć, powiem im, co myślę o tym "lekarza".

Co może być wiadomością duża w Polsce jest spekulacja, że ​​nazistowskie złoto pociąg został zlokalizowany.Człowiek, który pomógł ukryć go pod koniec II wojny światowej ujawnił swoje położenie w spowiedzi na łożu śmierci. Dwóch mężczyzn, Niemiec i Polak, w ubiegłym tygodniu twierdził, że znalazł się pociąg - uważa zawiera skarb - w pobliżu małej miejscowości Wałbrzych, w południowo-zachodniej Polsce. Dziś Ministerstwo Kultury Polski ogłosił, że człowiek, który pomógł ukryć pociąg ujawnił jego położenie tuż przed śmiercią. Pan Żuchowski powiedział, że znalezisko jest "bezprecedensowa", dodając: "Nie wiemy, co jest w środku pociągu. Prawdopodobnie sprzęt wojskowy, ale być może także biżuteria, dzieła dokumentów sztuki i archiwaliów. Pociągi pancerne z tego okresu zostały wykorzystane do przeprowadzenia niezwykle cenne przedmioty i to jest pociąg pancerny, jest to duża wskazówka. " Powiedział, że władze były już "99 procent pewien pociąg istnieje" i co jest na zostanie ona zwrócona prawowitym właścicielom, jeśli można je znaleźć. "Będziemy 100 procent pewien, tylko wtedy, gdy znajdujemy pociąg," Pan Żuchowski dodał. Lokalna wiedza mówi nazistowskie Niemcy nakazał rozległą sieć podziemnych, które węże wokół Zamku Książ masywne być zbudowany do ukrycia kosztowności III Rzeszy. Niemieccy więźniowie obozów koncentracyjnych zostały wykorzystane do budowy ogromnych tuneli - kryptonimie Riese (Olbrzym) - do wykorzystania w pomieszczeniach produkcyjnych broni strategicznych, a miejsce było bezpieczne od nalotów alianckich. Położony w przejściach podziemnych nazistowskie były schrony, a także jeden z siedziby Adolfa Hitlera. Fragmenty tunele są teraz otwarte dla turystów, podczas gdy Polska Akademia Nauk przechowuje sejsmografy w najgłębszym punkcie. Według niektórych raportów tam także dwa km (jedna mila) sidetrack i jego przedpokoju został wysadzony w powietrze, gdy nazistowskie Niemcy poddali.

 

1 comment:

greenbandman said...

My dentist in America insists on delivering a pain free experience and will stop a filling if you even experience a little pain. Although it will do no good I think you should file a complaint against this doctor's practices.