Wednesday, August 05, 2015

Home safe
My Michigan relatives have safely returned to their homes. Marilyn posted pictures of their visit to Poland and her visit to relatives while her sisters went on tours of the various cities they visited. Thanks, Marilyn, for posting the pictures that I have now posted on my blog. It was good to see you again and meeting everyone you brought with you. Please send me Bridgit's email address privately so I can help her choose her next vacation spot. Maybe next time you come we can do a tour of relatives we have.

Today Zbyszek returns to our meetings at Kandulski's. It's been three weeks and I'm sure he'll have a lot to talk about as we will. Friday I resume lessons with him. I was in contact recently with a new expat who is now in the struggling process of trying to learn Polish and when we do meet I am sure we will have a lot of stories to tell each other. I introduced him to the Learn Real Polish program I use and I think he will like it.

The more I listen to the speeches of Bernie Sanders the more I am convinced he is the ONLY candidate to vote for President next year. He has a slim chance of even winning the Democratic primary against Hillary Clinton but it is growing each day. I believe it can be done if people get involved in any way they can. The "media" isn't favorable to him but this internet is a powerful tool that can be used to raise awareness of Sanders. You know there is something wrong when even Jimmy Carter says that the country is now an oligarchy. It's suppose to be a country by the people, for the people and that doesn't mean a country controlled by the richest people telling everyone else what to do, how to live, what to think and not being able to enjoy their lives.

"[Citizens United] violates the essence of what made America a great country in its political system," Carter said. "Now it's just an oligarchy, with unlimited political bribery being the essence of getting the nominations for president or to elect the president. And the same thing applies to governors and U.S. senators and congress members.

"So now we've just seen a complete subversion of our political system as a payoff to major contributors, who want and expect and sometimes get favors for themselves after the election's over," Carter continued, . "The incumbents, Democrats and Republicans, look upon this unlimited money as a great benefit to themselves. Somebody's who's already in Congress has a lot more to sell to an avid contributor than somebody who's just a challenger"

Moi krewni Michigan się bezpiecznie wrócili do swoich domów. Marilyn pisał zdjęcia ich wizyty w Polsce i jej wizyty krewnych, a jej siostry udał się na zwiedzanie różnych miast, które odwiedzili. Dzięki, Marilyn, za zamieszczenie zdjęcia, które mam teraz zamieszczone na moim blogu. Dobrze było cię znowu widzieć i spotkania wszyscy ci przyniósł ze sobą. Proszę o przesłanie na adres e-mail Bridgit prywatnie, więc mogę pomóc jej wybrać następny miejsce na wakacje. Może następnym razem przyjdziesz możemy zrobić objazd krewnych mamy.

Dziś Zbyszek wraca do naszych spotkań na Kandulski użytkownika. Minęły trzy tygodnie i jestem pewien, że będzie miał dużo do powiedzenia, jak będziemy. Piątek wznowić lekcje z nim. Byłem w kontakcie z nowym niedawno emigrant, który jest obecnie w trakcie trudem próbuje uczyć się polskiego i gdy spełniają jestem pewien, że mamy wiele historii do opowiedzenia siebie.
i wprowadził go do Realu programu polskiej Dowiedz używam i myślę, że będzie się to podoba.
Więcej słucham wystąpień Bernie Sanders bardziej jestem przekonany, że jest jedynym kandydatem do głosowania na prezydenta przyszłym roku. On ma niewielkie szanse na wygranie nawet podstawowej przeciwko Demokratycznej Hillary Clinton, ale rośnie każdego dnia. Wierzę, że można to zrobić, jeśli ludzie angażują się w każdy możliwy sposób. "Media" nie jest korzystne dla niego, ale to internet jest potężnym narzędziem, które można wykorzystać w celu podniesienia świadomości Sanders. Wiesz coś jest nie tak, kiedy nawet Jimmy Carter powiedział, że kraj jest teraz oligarchia. To niby ma być krajem przez ludzi, dla ludzi i to nie znaczy, kraj kontrolowany przez najbogatszych ludzi mówiących wszystkim innym, co robić, jak żyć, co myśleć i nie jest w stanie cieszyć się życiem.

"[Obywatele Stany] narusza istotę tego, co się Ameryka wielki kraj w systemie politycznym," Carter powiedział. "Teraz to tylko oligarchia, z nieograniczoną przekupstwa politycznego jest istotą uzyskaniu nominacji na prezydenta lub do wyboru prezydenta. I to samo odnosi się do gubernatorów i senatorów oraz członków Kongresu.

 
"Więc teraz mamy właśnie widać kompletny obalenia naszego systemu politycznego jako łup z głównych czynników, które chcą i oczekują, a czasami dla siebie po łaski, wybory skończona" Carter kontynuował. "Obecne na rynku, Demokraci i Republikanie, spójrz na to nieograniczone pieniądze jako bardzo korzystne dla siebie. Ktoś, kto już Kongres ma dużo więcej do sprzedaży zapalony wpłacającego niż kogoś, kto tylko challenger"
No comments: