Saturday, August 01, 2015

August begins with..........

..........................................................................................................................................................
I'm starting off August with this joke from  reader, Ann.

On the first day,
God created the dog and said, sit all day by the door of your house and bark at anyone who comes in or walks past. For this I will give you a life span of
twenty years.

The dog said, "That's a long time to be
barking. How about only ten years and I'll give you back the other ten?"

And God said that it was good.

On the second day, God created the monkey
and said, "Entertain people, do tricks, and make them laugh.. For this, I'll give you a twenty-year life span."

The monkey said, "Monkey tricks for twenty
years? That's a pretty long time to perform. How about I give you back ten like the dog did?"

And God again said that it was good.

On the third day, God created the cow and said, "You must go into the field with the farmer all day long and suffer under the sun, have calves and give milk to support the farmer's family. For this, I will give you a life span of sixty years."

The cow said, "That's kind of a tough life you want me to live for sixty years. How about twenty and I'll give back the other forty?"

And God agreed it was good.

On the fourth day, God created humans and said, "Eat, sleep, play, marry and enjoy your life. For this, I'll give you twenty years."

But the human said, "Only twenty years?
Could you possibly give me my twenty, the forty the cow gave back, the ten the monkey gave back, and the ten the dog gave back; that makes eighty, okay?"

"Okay," said God,
"You asked for it."

So that is why for our first twenty years,
we eat, sleep, play and enjoy ourselves. For the next forty years, we slave in the sun to support our family. For the next ten years, we do monkey tricks to entertain the grandchildren. And for the last ten years, we sit on the front porch and bark at everyone.

Life has now been explained to you.
There is no need to thank me for this valuable information. I'm doing it as a public service. If you are looking for me I will be on the front porch.

 Zaczynam od sierpnia z tym żartem od czytelnika, Ann.

 W pierwszym dniu, Bóg stworzył psa i powiedział, siedzieć cały dzień przy drzwiach swojego domu i kory do każdego, kto przychodzi się lub przechodzi obok. Za to dam wam żywotność dwudziestu lat.Pies powiedział: "To jest długi czas do szczekania. Jak o zaledwie dziesięciu lat i dam cię pozostałych dziesięciu?"I rzekł Bóg, że były dobre.

 Na drugi dzień, Bóg stworzył małpę i powiedział: "Baw ludzi, robić sztuczki, a ich śmiech .. Za to, dam wam żywotność dwadzieścia lat."Małpa powiedział: "sztuczek Monkey przez dwadzieścia lat? To dość długi czas, aby wykonać. Jak o oddam ci dziesięć, jak pies zrobił?"I Bóg znów powiedział, że to dobrze.

 Na trzeci dzień, Bóg stworzył krowę i powiedział: "Musisz iść na pole z rolnikiem cały dzień i cierpią pod słońcem, mają cieląt i dają mleko wspierania rodziny rolnika. Do tego, dam ci Żywotność sześćdziesięciu lat. "Krowa powiedział: "To dość trudnym życiu chcesz mi żyć przez sześćdziesiąt lat. Jak o dwadzieścia, a ja oddać inne czterdziestu?"I Bóg zgodził się, że było dobre. 

Na czwarty dzień, Bóg stworzył człowieka i powiedział: "jeść, spać, bawić się, ożenić się i ciesz się życiem. Z tego, dam ci dwadzieścia lat."Ale człowiek powiedział: "Tylko dwadzieścia lat mógłbyś może dać mi dwadzieścia, czterdzieści krów oddał, dziesięć małpa oddał, a dziesięć psów oddał;? Sprawia, że ​​osiemdziesiąt, w porządku""Dobrze", powiedział Bóg: "Ty prosiłeś o nią."Więc dlatego dla naszych pierwszych dwudziestu latach, jeść, spać, bawić się i cieszyć się. Przez następne czterdzieści lat, niewolniczej w słońcu, aby utrzymać naszą rodzinę. Przez następne dziesięć lat, robić sztuczki małpy bawić wnuki. A w ciągu ostatnich dziesięciu lat, usiąść na ganku i szczekać na każdego.Życie jest teraz wyjaśnione.Nie ma potrzeby, aby mi podziękować za to cenne informacje. Robię to jako służby publicznej. Jeśli szukasz dla mnie będę na ganku.

No comments: