Friday, October 09, 2015

Interesting AND Fantastic news.


From our last trip to the Środka area of Poznań, here are two pictures of that interestingly painted building. Keep in mind that it is only ONE building but less than two months ago some artist's painted it to look like there were many buildings when viewed from a short distance. Very creative!!

The fantastic news is that one of our favorite jazz groups will be performing in Poznań on Oct. 18th at the Blue Note club and I just bought two tickets to go and hear them.  Oregon has been a favorite of ours for many years but we never saw them live before. Now we will be able to see and hear them in the intimate setting of a jazz club that seats about 250 people. That is what is so nice about having these small jazz clubs to go to. I don't like to hear jazz in large venues where you are so far back it's hard to see the performers. I think Europe has more jazz clubs than in the U.S. where this music originated from. There are many excellent jazz players here but it's always nice to hear good musicians from America.

On the other side of music, it is also a great time to be in Poland for the International Chopin Piano Competitions. Almost everyday there are live broadcasts on TV of the young people from around the world trying to win the top prize.

Ninety years ago, when Jerzy Żurawlew was making his first attempts to gain funding for an experimental endeavor whose aim was to propagate the œuvre of Chopin, he could not have supposed that the International Piano Competition finally organized in 1927 would become one of the most important and electrifying of musical events.

"Bearing in mind the Competition’s contribution to the reception of Chopin’s music, or indeed – however serious this may sound – the co-creation of the history of 20th-century piano playing worldwide, it is difficult to believe that we are opening it for merely the 17th time. The Chopin Competition has not only brought to light such giants of the piano as Maurizio Pollini, Martha Argerich and Krystian Zimerman; it has not only shaped entire generations of distinguished laureates, but has also permitted hordes of piano students, music lovers and listeners to follow jurors’ guidelines and transformations in performance, form artistic tastes and take part in the great emotions surrounding great art.
This heritage brings with it obligations: this year’s Competition intends to cultivate them, in terms of both the format and the program framework. In adapting itself to the transformations in the contemporary world, it is becoming more and more open, thanks both to transparency in the process, and to new broadcast media – examples of which are its official web site, mobile app and YouTube channel. The Chopin Competition Anno Domini 2015 is bringing together the largest number of laureates from past years as jury members. More importantly, however, it has attracted a record number of pianists from all over the world. After the April Preliminary Round, I am certain that we will witness many extraordinarily interesting interpretations." Artur Szklener, Director of the 17th Chopin Competition.

 Z naszej ostatniej podróży w okolice Ronda Śródka w Poznaniu pochodzą dwa zdjęcia z ciekawie pomalowanego budynku. Należy pamiętać, że jest to tylko jeden budynek, ale około dwóch miesięcy temu jacyś artyści pomalowali go tak, że wygląda jakby było wiele budynków, gdy są oglądane z pewnej odległości. Bardzo kreatywne!!

Jest fantastyczna wiadomość o tym, że jedna z naszych ulubionych grup jazzowych wystąpi 18. 10 w Poznaniu w klubie Blue Note i właśnie kupiłem dwa bilety, aby tam pójść i ich posłuchać. „Oregon” był nasz ulubionym zespołem przez wiele lat, ale nigdy przedtem nie widziałem ich na żywo. Teraz będziemy mogli ich zobaczyć i usłyszeć w intymnej atmosferze klubu jazzowego, który może pomieścić około 250 osób. To jest to, co jest tak miłe w istnieniu tych małych klubów jazzowych, aby do nich chodzić. Nie lubię słuchać jazzu w dużych pomieszczeniach, gdzie jesteś tak daleko z tyłu, że trudno zobaczyć wykonawców. Myślę, że Europa ma więcej klubów jazzowych niż USA, skąd ta muzyka pochodzi. Tutaj jest wielu doskonałych muzyków jazzowych, ale to zawsze miło usłyszeć dobrych muzyków z Ameryki.

Ujmując muzykę od innej strony, teraz jest doskonała okazja, aby być w Polsce podczas trwającego Konkursów Chopinowskiego. Prawie codziennie w TVsą transmisje na żywo z występów młodych ludzi z całego świata, którzy starają się wygrać główną nagrodę.

Dziewięćdziesiąt lat temu, kiedy Jerzy Żurawlew robił swoją pierwszą próby zdobycia środków, którego celem było propagowanie twórczości Chopina, nie mógł przypuszczać, że Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny ostatecznie zorganizowany w 1927 roku stanie się jedną z najważniejszych i elektryzujących imprez muzycznych.

"Mając na uwadze wkład konkursu na rzecz odbioru muzyki Chopina, a wręcz - jakkolwiek poważnie to może brzmieć - na współtworzenie historii 20. wiecznej, światowej gry na fortepianie na całym świecie, trudno jest uwierzyć, że otwieramy go tylko na czas 17. Konkurs Chopinowski nie tylko ujawnił takich gigantów fortepianu jak Maurizio Pollini, Martha Argerich i Krystian Zimerman, to nie tylko sylwetki wybitnych laureatów całych pokoleń, ale pozwolił również hordom studentów fortepianu, melomanom i słuchaczom podążać za wskazówkami jurorów i zmianami w wykonaniu utworów, formować gusta artystyczne oraz wziąć udział w wielkich emocjach otaczających wielką sztukę.

To dziedzictwo niesie ze sobą obowiązki: tegoroczny Konkurs zamierza je pielęgnować, zarówno pod względem formalnym i w ramach programu. Dostosowując się do przemian we współczesnym świecie, staje się coraz bardziej otwarty, dzięki zarówno przejrzystości w procesie, jak i nowych medialnych transmisji – którego przykładami są: jego oficjalna strona internetowa, aplikacja mobilna, kanał YouTube. Konkurs Chopinowski Anno Domini 2015 zebrał  największą liczbę laureatów w porównaniu z poprzednimi latami, jakie pamiętają członkowie jury. Co ważniejsze jednak, że przyciągnął rekordową liczbę pianistów z całego świata. Po kwietniowej wstępnej rundzie, jestem pewien, że będziemy świadkami wielu niezwykle interesujących interpretacji. "Artur Szklener, Dyrektor Konkursu Chopinowskiego 17.

No comments: