Sunday, October 04, 2015

Trip is almost over.


Sunday was not quite a day of rest. We did sleep late, until about 10:30, but then we got up to clean up the dishes from last nights party. As far a parties go I suppose it was a success but a little disappointing because some invited guests did not appear. I stopped the idea of inviting cousins and from now on will just invite guests. Cousins always find a reason not to come or just not reply to my invitations. However, our circle of friends is big enough that we know enough people to invite to a party.  They all said they had a good time last night, the group is varied in occupations and outlooks on life so it makes for good conversations.

I copied a lot of pictures taken by Jeff in order to show you more about our trip together. Coming back through Slovakia was nice because it is a little different in roads travelled and scenery. They both liked  that a lot although Anne spent some time sleeping due to the 6 hour drive.

Today we just went to the rynek, then to Środka, another part of Poznań that is becoming more popular to visit. I suppose it's proximity to Ostrów Tumski is part of the reason but it has become more famous now becuase of a painting in 3 dimension on. the side of what was just a gray building but not look like it is a whole area of shops. It's very nice to see this kind of ingenuity.

After a few hours visiting we came back home to spend one quiet evening before our guests depart tomorrow morning at 8:34 for Warsaw.

Niedziela nie był dzień odpoczynku. Zrobiliśmy spać, aż do około 10:30, ale wtedy mamy do czyszczenia naczyń z ostatniej nocy partii. Jak daleko strony przejść przypuszczam, że był to sukces, ale trochę rozczarowujące, ponieważ niektórzy zaproszeni goście nie pojawił. Zatrzymałam się pomysł zaproszenia kuzynów i od teraz będzie po prostu zaprosić gości. Cousins ​​zawsze znajdzie powód, aby nie przyjść lub po prostu nie odpowiedzieć na moje zaproszenie. Jednak nasz krąg przyjaciół jest na tyle duży, że wiemy wystarczająco dużo ludzi zaprosić na imprezę. Wszyscy mówili, że dobry czas w nocy, grupa jest zróżnicowana w zawodach i poglądy na życie, więc to sprawia, że ​​dla dobrych rozmów.

Skopiowałem dużo zdjęć wykonanych przez Jeffa, aby pokazać wam więcej o naszej podróży razem. Wracając przez Słowację było miłe, bo to jest trochę inna w drogach podróżowaliśmy i scenerii. Oboje lubił, że wiele chociaż Anne spędził jakiś czas ze snem ze względu na odległości 6 godzin.

Dzisiaj po prostu poszliśmy do rynek, a następnie do Śródka, innej części Poznania, który staje się coraz bardziej popularne odwiedzić. Przypuszczam, że to bliskość Ostrów Tumski jest jednym z powodów, ale stał się bardziej znany teraz becuase obraz w 3 wymiarze na. bok, co było po prostu szary budynek, ale nie wyglądało, że jest cały obszar sklepów. To bardzo miło zobaczyć tego rodzaju pomysłowość.

Po kilku godzinach odwiedzin wróciliśmy do domu, aby spędzić jeden spokojny wieczór, zanim nasi goście odjeżdżają jutro rano o 8:34 do Warszawy.

No comments: