Saturday, October 24, 2015

Last day in England.

Last day in England and gray and rainy but that didn't stop us from visiting another interesting house. Newark Park is a house of Tudor origin located near the village of Gloucester. It's only about 15 minutes from where w are staying. The house sits in an estate of 700 acres at the southern end of the Cotswold escarpment with views down the Severn Valley.  The house and estate have been in the care of the National Trust since 1946. Newark Park was originally a four-story Tudor hunting lodge built between 1544 and 1556 for Sir Nicholas Poyntz who died in 1557. In 1600 the lodge was sold to the Low family of London who in 1672.  The Lows owned Newark Park until 1722 when it was sold  to the Harding family who after making some minor alterations sold it to James Clutterbuck. The Clutterbucks remodeled it into a four-square house in 1790.The Clutterbucks left Newark in 1860 and let it out, but even though it was tenanted, the occupants continued to make alterations and improvements. Mrs Annie Poole King family.  The Kings stayed at Newark until 1949 when the last of the line died and the then owner, Mrs Power-Clutterbuck, gave Newark Park and its estates to the National Trust.

When the Trust took ownership they did not open Newark Park to the public but instead let it out to tenants who ran it as a nursing home. By 1970 the house was in a state of disrepair and the gardens overgrown. It was in this state that American architect Robert (Bob) Parsons (1920–2000), who had long expressed a desire to take on an English country house in need of repair, took the tenancy and began a painstaking program of renovation, conservation and rehabilitation to both the house and the grounds. It was due to Bob Parson's efforts that the architectural importance of the house was acknowledged and the Grade I listing achieved. Many people in the village still remember him.

We spent about three hours there walking around the grounds, visiting inside the house and having a quick lunch there before we returned home since it continued to rain. In the evening we went to dinner at the Ragged Cot, a local restaurant that is very popular.

We had a great time seeing the different places we went to, seeing rural England instead of big cities but best of all was just seeing and visiting with Jackie and Tony once again after too many years. The have hopes to visit us in Poznan next year.

Wouldn't you know it, after we got home, an hour later the sun came out.

Ostatni dzień w Anglii i szaro i deszczowo, ale to nie powstrzymało nas od wizyty w inny ciekawy dom. Newark Park jest dom pochodzenia Tudor znajduje się w pobliżu miejscowości Gloucester. To tylko około 15 minut od gdzie w przebywają. Dom położony na osiedlu 700 akrów w południowym końcu Cotswold skarpie z widokiem na dolinę Severn w dół. Dom i nieruchomości były pod opieką National Trust od 1946 roku w Newark Park został pierwotnie czteropiętrowy Tudor myśliwski wybudowany w latach 1544 i 1556 przez Sir Nicholas Poyntz, który zmarł w 1557 roku W 1600 roku został sprzedany złożyć Low rodzina z Londynu, który w 1672 roku upadki własnością Newark Park aż do 1722 roku, kiedy to został sprzedany do rodziny Harding, który po dokonaniu drobne zmiany sprzedał go James Clutterbuck. Clutterbucks przebudowany go w cztery kwadratowy domu w 1790.The Clutterbucks lewej Newark w 1860 roku wypuścił, ale mimo że był najemcami, mieszkańcy nadal dokonywać zmian i ulepszeń. Pani Annie Poole Król rodziny. The Kings Mieszkaliśmy w Newark do 1949 roku, kiedy ostatni z linii umarł i ówczesny właściciel, pani Power-Clutterbuck, dał Newark Park i jego majątki do National Trust.

Gdy Trust przyjął własność, że nie otworzyć Newark Park publicznie lecz wypuścił do najemców, którzy prowadzili go w domu opieki. W 1970 roku dom był w złym stanie i ogrody porośnięte. To było w takim stanie, że amerykański architekt Robert (Bob) Parsons (1920-2000), który już dawno wyraził chęć wzięcia na angielskiej posiadłości wiejskiej w potrzebie naprawy, wziął najmu i rozpoczął żmudny program renowacji, ochrony i rehabilitacji zarówno do domu i terenów. To było z powodu wysiłków Bob Parson, że znaczenie architektoniczny domu zostało uznanych i klasy I wykazie osiągnięte. Wielu ludzi w wiosce nadal go pamiętam.
Spędziliśmy tam trzy godziny spaceru po okolicy, zwiedzanie wnętrza domu i mając szybki lunch, zanim wróciliśmy do domu, ponieważ nadal padać. Wieczorem poszliśmy na kolację w Ragged Cot, lokalnej restauracji, która jest bardzo popularna.
Mieliśmy wspaniały czas widząc różne miejsca poszliśmy do, widząc wiejskiej Anglii zamiast dużych miastach, ale najlepsze jest to po prostu zobaczyć i odwiedzić z Jackie i Tony ponownie po zbyt wielu lat. Mają nadzieje do odwiedzenia nas w Poznaniu w przyszłym roku.

No comments: