Monday, December 14, 2015

New things.

Last night at 7:30 our landlord called and said he wanted to bring us a new oven that he bought for the flat because the old one wasn't working. We, of course, agreed and he came at 8PM with his wife to install the new oven, an Electrolux. It didn't take long to install but when I looked through the manuals that came with the oven there was not one of them in English. In total, there were 8 of the same manuals but in every language except English. There is a law that says every new equipment must have an English version but the law is not upheld. I searched the internet, put in the model number but no English manual. There is a Polish one so now I am in the process of trying to translate it for Joan.

Auto Centrum called and gave me the license plate number for our PZU agent to make a new insurance for the new car and he will meet me there at 2:30 with the papers. So it seems today we have a new oven and a new car. The beep is gone, the heating system repaired, a new oven, new car and all we have to do is wait for the court date for the accident.

5:03PM: Well it's all done and I brought "Whitey" home for the first time to her new garage/home. Joan names all of our cars and she said "|White Rabbit" but I just called it "Whitey" Everything went smoothly at Auto Centrum and with the insurance agent so after the salesman telling me how everything in the car worked, I drove it home. I took Joan out for a ride so she could see how the car works. One thing I definitely like is the new Panda's have running lights that automatically come on when the car starts so I don't have to think about turning on the lights. When it gets darker, I turn the normal lights on. A small thing, I know, but one less thing to think about. Tomorrow I will take some pictures of the new car.

Wczoraj w nocy o 7:30 nasz właściciel zadzwonił i powiedział, że chce, aby przynieść nam nową kuchenkę, że kupił w mieszkaniu, ponieważ stary nie działa. My, oczywiście, zgodził się i przyszedł o 8 wieczorem z żoną, aby zainstalować nowy piekarnik, Electrolux. To nie potrwa długo, aby zainstalować, ale kiedy spojrzałam przez podręczniki, które przyszły z pieca nie był jednym z nich w języku angielskim. W sumie było 8 z tych samych podręczników, ale w każdym języku, z wyjątkiem angielskiego. Jest prawo, które mówi, co nowy sprzęt musi mieć wersję angielską, ale prawo nie jest przestrzegana. Szukałem w internecie, umieścić w numerze modelu, ale bez angielskiej instrukcji. Jest polskim jedno więc teraz jestem w trakcie próbuje przetłumaczyć go dla Joan.

Auto Centrum zadzwonił i dał mi numer rejestracyjny dla naszego agenta PZU, aby utworzyć nową ubezpieczenia dla nowego samochodu i spotka mnie tam o 2:30 z papierami. Wydaje się więc, dziś mamy nowy piekarnik i nowy samochód. Sygnał znika, naprawę systemu grzewczego, nowy piekarnik, nowy samochód i wszystko, co musisz zrobić, to czekać na dzień sądu za wypadek.

17:03: No to wszystko zrobić i przyniosłem do domu "Whitey" po raz pierwszy do nowego garażu / domu. Joan imiona wszystkich naszych samochodach i powiedziała "| White Rabbit", ale po prostu nazywa to "Whitey" Wszystko poszło gładko w Auto Centrum i agenta ubezpieczeniowego, tak po sprzedawca mówi mi, jak wszystko w samochodzie pracował, pojechałem do domu , Wziąłem Joan na przejażdżkę, żeby mogła zobaczyć, jak działa samochód. Jedną z rzeczy, pewno jak jest nowy Fiat Panda mają włączonymi światłami, które automatycznie się, gdy samochód zaczyna, więc nie muszę myśleć o włączeniu świateł. Kiedy robi się ciemniej, zwracam normalne światła. Mała rzecz, wiem, ale jeden mniej rzeczy do przemyślenia. Jutro wezmę kilka zdjęć z nowego samochodu.

 

No comments: