Sunday, March 25, 2018

Resting?

A day of rest? We went to Plac Wolnośći to view the Easter market of things they try to sell you for the day.  The usual religious items along with many other products that have nothing to do with Easter. Commercialization has taken over everything of any value.

We walked down to the rynek just to see what was happening. So far there are no outside cafes setup but there are tables in front of the restaurants where the sunshines, when it does shine. Today was one of those days and there were people sitting outside drinking coffee.

I talked with a friend who will call the Polish Registry department and check again on the document requirements more specifically.

Dzień odpoczynku? Udaliśmy się na plac Wolność, aby zobaczyć wielkanocny targ rzeczy, które starają się sprzedać na cały dzień. Zwyczajowe przedmioty religijne oraz wiele innych produktów, które nie mają nic wspólnego z Wielkanocą. Komercjalizacja przejęła wszystko, co ma jakąkolwiek wartość.

Zeszliśmy na rynek, żeby zobaczyć, co się dzieje. Do tej pory nie ma na zewnątrz kawiarni, ale są stoły przed restauracjami, gdzie sunshines, kiedy świeci. Dzisiaj był jeden z tych dni i na zewnątrz siedzieli ludzie, pijący kawę.

Rozmawiałem z przyjacielem, który zadzwoni do polskiego działu rejestru i bardziej szczegółowo sprawdzi zysk z wymagań dokumentu.


Un día de descanso? Fuimos a Plac Wolnośći para ver el mercado de Pascua de las cosas que tratan de venderle por el día. Los artículos religiosos habituales junto con muchos otros productos que no tienen nada que ver con la Pascua. La comercialización se ha apoderado de todo, de cualquier valor.

Caminamos hasta el rynek solo para ver qué estaba pasando. Hasta ahora no hay configuración de cafés exteriores, pero hay mesas en frente de los restaurantes donde brilla el sol, cuando brilla. Hoy fue uno de esos días y había gente sentada afuera tomando café.

Hablé con un amigo que llamará al departamento de registro polaco y verificará una ganancia en los requisitos del documento más específicamente.


No comments: