Tuesday, April 17, 2018

Minor day.

Yes, minor surgery day on the hand. 5 injections to numb the hand, then 3 incisions to release the tendon holding the finger. It only partially worked and the surgeon said the 2nd knuckle has been bent for so long the only possibility it like the left hand, to remove some knuckle bone, insert screws and still end up with a bent little finger. I asked about another possibility, just cut off the finger at the 2nd knuckle. To me that makes more sense than another bent finger that is useless. Which looks worse, a hand with the little finger bent or missing? What do you think?  It only took about 20 minutes, in total, for the little procedure and then I drove home.

The documents are in our daughter's hands now and she will mail them to the appropriate offices.

Seven young female bison from Poland are being shipped off to help boost a herd in Spain and expand the population of Europe's largest animal, which is on the endangered species list. Bison from Poland have brought new energy to a village in northern Spain, San Cebrian de Muda, whose predominantly elderly population now take regular walks to visit the small herd brought there eight years ago. Bison from Poland have also been sent to some other farms across Europe in recent years.

Tak, dzień na drobną operację dłoni. 5 zastrzyków aby znieczulić rękę, a następnie 3 nacięcia, aby uwolnić ścięgno trzymające palec. Ten zabieg tylko częściowo zadziałał, a chirurg powiedział, że drugi człon palca był tak długo skrzywiony, że jedyną możliwością - podobnie do lewej dłoni, to usunąć niektóre kości knykcia,  włożyć śruby, a i tak zakończy to się zgiętym małym palcem. Zapytałem o inną możliwość, po prostu odcięcie palca przy drugiej kostce. Dla mnie to ma większy sens niż kolejny zgięty palec, który jest bezużyteczny. Co wygląda gorzej, ręka z małym wygiętym palcem czy bez niego? Co myślisz? Całość zajęła około 20 minut, a potem pojechałem do domu.

Dokumenty są teraz w rękach naszej córki, która wyśle je do odpowiednich instytucji.


Siedem młodych samic żubrów z Polski jest wysyłanych w celu zwiększenia stada w Hiszpanii i powiększenia populacji największego zwierzęcia europejskiego, które znajduje się na liście zagrożonych gatunków. Żubr z Polski „dostarczył energię” do wioski w północnej Hiszpanii, San Cebrian de Muda, w której teraz przeważnie starsi ludzie regularnie odwiedzają małe stado przywiezione tam osiem lat temu. W ostatnich latach żubry z Polski trafiły również na inne farmy w całej Europie.


Sí, un día de cirugía menor en la mano. 5 inyecciones para adormecer la mano, luego 3 incisiones para liberar el tendón que sujeta el dedo. Solo funcionó parcialmente y el cirujano dijo que el 2nd nudillo ha estado doblado por tanto tiempo como la única posibilidad de que le guste la mano izquierda, para quitar algo del nudillo, insertar tornillos y aún así terminar con un dedo meñique doblado. Le pregunté sobre otra posibilidad, simplemente cortar el dedo en el 2nd nudillo. Para mí eso tiene más sentido que otro dedo doblado que es inútil. ¿Qué se ve peor, una mano con el meñique doblado o faltante? ¿Qué piensas? Solo tomó unos 20 minutos, en total, para el pequeño procedimiento y luego manejé a casa.

Los documentos están en las manos de nuestra hija ahora y los enviará por correo a las oficinas correspondientes.


Siete jóvenes bisontes hembra de Polonia están siendo enviadas para ayudar a impulsar un rebaño en España y ampliar la población del animal más grande de Europa, que está en la lista de especies en peligro de extinción. Los bisontes de Polonia han traído nueva energía a un pueblo en el norte de España, San Cebrián de Muda, cuya población predominantemente anciana ahora realiza caminatas regulares para visitar la pequeña manada traída allí hace ocho años. Los bisontes de Polonia también han sido enviados a otras granjas de toda Europa en los últimos años.

2 comments:

GoogleGaggler said...

Yay Bison! Another great contribution from Poland!!

David,

As long as it's not falling off, keep what God gave you (that is my vote).

(Have SO many names-- Anonymous(no NOT that anonymous!),when I forget to log on,
Stephanie, when I remember my baptismal name, and Google Gaggler, (the one the Google monopoly forces me to take!). Now, a 4th: "GG" (Dzienkuje, David)-- I like it; and will try and remember to sign off with it...starting, NOW...

~GG ;~}

Joan and David Piekarczyk said...

GG, glad you like the new name.