Tuesday, April 03, 2018

Why Spanish?

16c today and forecast is for 19c by Saturday. Could Spring really be here?

I had a nice 1 1/2 with Carmelo today and then 2 hours with Radek. Between the 2 of them they keep my enthusiasm for learning Spanish up. I am already thinking about next years trip to Spain to study more and improve my speaking. Maybe this time we will stay longer. Easter, next year, isn't until the 21st of April. It would be nice to celebrate it in Spain once again.

Why do I study Spanish when it is of little use to me in Poland is a question I am asked and I ask myself? Maybe it is because I can see and feel the progress I am making in it as opposed to Polish. There is no doubt Polish is most important here but my progress has been so slow. Definitely my own fault but not only. It is a difficult language. Those who know me always want to speak English to practice and so it goes that way.  Few people can explain answers to questions I have about grammar. They just say learn it. That is not good enough for me and though I try to "just learn it", my English brain keeps asking, "why"? I will not give up on it.

Joan is in the kitchen making dinner, chicken paprakas for tonight.

Dzisiaj jest 6C, a prognoza na sobotę to 19C. Czy wiosna naprawdę może tu być?

Dzisiaj miałem miłą 1.5 godzinną rozmowę z Carmelo , a potem 2. godziny z Radkiem. Obaj podtrzymują mój entuzjazm do nauki hiszpańskiego. Już myślę o wyjeździe do Hiszpanii w przyszłym roku, aby uczyć się więcej i doskonalić wysławianie się. Może tym razem zostaniemy dłużej. Wielkanoc w przyszłym roku  ma miejsce dopiero 21 kwietnia. Byłoby miło znów świętować  ją w Hiszpanii.
Dlaczego uczę się hiszpańskiego, gdy jest mi mało przydatny w Polsce, to pytanie, które mi zadano i ja zadaję je sobie samemu? Może dlatego, że widzę i odczuwam postęp, jaki  robię, w przeciwieństwie do polskiego. Nie ma wątpliwości, że polski jest tutaj najważniejszy, ale mój postęp jest powolny. Zdecydowanie jest to moja wina, ale nie tylko. To trudny język. Ci, którzy mnie znają, zawsze chcą mówić po angielsku i tak to się dzieje. Niewiele osób może udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące gramatyki. Po prostu mówią, ucz się. To mi nie wystarcza i chociaż staram się "po prostu tego nauczyć", mój angielski mózg wciąż pyta "dlaczego"? Nie poddam się.


Joan jest w kuchni i przygotowuje obiad na dzisiaj -  paprykarz z kurczaka.


16c hoy y el pronóstico es de 19c para el sábado. ¿Podría Spring estar aquí?Tuve un buen 1 1/2 con Carmelo hoy y luego 2 horas con Radek. Entre los 2 de ellos mantienen mi entusiasmo por aprender español. Ya estoy pensando en el viaje de los próximos años a España para estudiar más y mejorar mi habla. Quizás esta vez nos quedaremos más tiempo. La Pascua, el próximo año, no será hasta el 21 de abril. Sería bueno celebrarlo en España una vez más.¿Por qué estudiar español cuando me sirve de poco en Polonia es una pregunta que me hacen y me pregunto a mí mismo? Tal vez sea porque puedo ver y sentir el progreso que estoy logrando en lugar del polaco. No hay duda de que el polaco es más importante aquí, pero mi progreso ha sido muy lento. Definitivamente es mi culpa, pero no solo. Es un lenguaje difícil. Aquellos que me conocen siempre quieren hablar inglés para practicar y así sigue. Pocas personas pueden explicar las respuestas a las preguntas que tengo sobre la gramática. Solo dicen aprendalo. Eso no es lo suficientemente bueno para mí y aunque trato de "simplemente aprenderlo", mi cerebro inglés sigue preguntando "¿por qué?" No me rendiré en eso.Joan está en la cocina haciendo la cena, paprakas de pollo para esta noche.

No comments: