Sunday, April 29, 2018

Wągrowiec

By noon most of the clouds had gone away so we decided it was time for a ride through the country to Wągrowiec, 1 hour north of where we live. The roads had very little traffic on them so the drive was without stress.  A big benefit at this time of the year is to see those fields of rzepak in their brilliant yellow color. We saw several of them along the way but not as many as in years before. Maybe it was crop rotation time last year. Nevertheless, what we saw was magnificent. The pictures can't even come close to the reality of these fields.

The town of Wągrowiec was founded as a small village called Prostynie by the Cistercian Monks from the monastery in Łekno in 1319. In 1381 the name of Wągrowiec is mentioned for the first time in connection with the place.

In 1835 the Cistercian monastic order was dissolved, and its property was confiscated by the Prussian authorities.

Following the end of the Polish Defense War of 1939, the town was annexed to the German Reich and its name was changed by the Nazis to Eichenbrück. Many of its Polish inhabitants were expelled to the more eastern areas. Wągrowiec was liberated in January 1945 and the expelled Polish inhabitants returned.

I took pictures of some interesting buildings and, of course, the church.

Do południa większość chmur zniknęła, więc zdecydowaliśmy, że nadszedł czas na przejażdżkę po kraju do Wągrowca, 1 godzinę na północ od miejsca, w którym mieszkamy. Drogi miały bardzo mały ruch, więc jazda była bezstresowa. Dużą zaletą o tej porze roku jest obserwacja tych pól rzepaku w ich genialnym żółtym kolorze. Widzieliśmy kilka z nich po drodze, ale nie tak wiele jak przed latami. Może w zeszłym roku był to czas płodozmianu. Niemniej jednak to, co zobaczyliśmy, było wspaniałe. Zdjęcia nie mogą nawet zbliżyć się do rzeczywistości tych pól.
Miasto Wągrowiec zostało założone jako mała wioska o nazwie Prostynie przez mnichów cysterskich z klasztoru w Łekno w 1319 r. W 1381 r. Po raz pierwszy wspomniano o Wągrowcu w związku z tym miejscem.
W 1835 r. Zakon cysterski został rozwiązany, a jego majątek skonfiskowany został przez władze pruskie.
Po zakończeniu polskiej wojny obronnej w 1939 r. Miasto zostało przyłączone do Rzeszy Niemieckiej, a jej nazwa została zmieniona przez nazistów na Eichenbrück. Wielu z jego polskich mieszkańców zostało wypędzonych do bardziej wschodnich obszarów. Wągrowiec został wyzwolony w styczniu 1945 r., A wygnani polscy mieszkańcy powrócili.
Zrobiłem zdjęcia kilku interesujących budynków i oczywiście kościoła.


Para el mediodía, la mayoría de las nubes se habían ido, así que decidimos que era hora de dar un paseo por el campo hasta Wągrowiec, 1 hora al norte de donde vivimos. Las carreteras tenían muy poco tráfico, por lo que el viaje fue sin estrés. Un gran beneficio en esta época del año es ver esos campos de rzepak en su brillante color amarillo. Vimos varios de ellos en el camino, pero no tantos como en años anteriores. Tal vez fue el momento de la rotación de cultivos el año pasado. Sin embargo, lo que vimos fue magnífico. Las imágenes ni siquiera se acercan a la realidad de estos campos.
La ciudad de Wągrowiec fue fundada como un pequeño pueblo llamado Prostynie por los monjes cistercienses del monasterio en Łekno en 1319. En 1381 el nombre de Wągrowiec se menciona por primera vez en relación con el lugar.
En 1835 la orden monástica cisterciense se disolvió y sus propiedades fueron confiscadas por las autoridades prusianas.
Después del final de la guerra de defensa polaca de 1939, la ciudad fue anexada al Reich alemán y su nombre fue cambiado por los nazis a Eichenbrück. Muchos de sus habitantes polacos fueron expulsados ​​a las áreas más orientales. Wągrowiec fue liberado en enero de 1945 y los habitantes polacos expulsados ​​regresaron.
Tomé fotos de algunos edificios interesantes y, por supuesto, de la iglesia.

1 comment:

Anonymous said...

Linda from Texas
Thanks for sharing these wonderful pictures!