Sunday, December 07, 2014

Nice decorations.

 
 
The rynek was full of people last night looking at the decorations and the new Christmas tree in front of the town hall. It wasn't that cold, only 2c, so not a bad night for walking around and looking at the the kiosk's with different Christmas items for sale.

Joan spent a couple of hours writing out Christmas cards because I want to get them in the mail tomorrow.  The ones to people in Poland should get there by Christmas and I can only hope for the same to people in America. We didn't put up the Christmas tree because we have a family crisis going on right now and needed to attend to it.

Rynek był pełen ludzi, ostatniej nocy patrząc na dekoracje i nowej choinki przed ratuszem. To nie było tak zimno, tylko 2c, więc nie jest to zła noc na spacery i patrząc na kiosk na Boże Narodzenie z różnych przedmiotów na sprzedaż.

Joan spędził kilka godzin wypisywanie kartek świątecznych, bo chcę, aby je w mailu jutro. Te, do ludzi w Polsce powinno się tam Boże Narodzenie i mogę mieć tylko nadzieję na to samo do ludzi w Ameryce. Nie postawić choinkę, bo mamy kryzys rodziny dzieje teraz i potrzebne do zajmowania się nim.

1 comment:

Anonymous said...

WHAT a sweet Christmas tree (the first one)-- holds all the charm
that my childhood ones did! Thanks for sharing it....