Wednesday, December 10, 2014

Our tree.
Another beautiful cousin.
 
So, here is our 2014 Christmas tree, up and ready for Christmas. Maybe it could use a few more lights but for this year it's enough. It looks great at night and we enjoy just looking at it.

I went to the neurologist this morning to renew prescriptions. I'm always amazed how low the prices are for medications here.

Finally discovered why my Samsung laptop would not connect to my external Asus screen. Zbyszek gave me a little smaller Asus screen to connect to my laptop with the VGA cable and it worked. I disconnected my VGA cable to the big screen, connected the big screen with his cable and it worked fine. So I know it wasn't the monitor or laptop that was the problem, my cable, for some reason wasn't working. Now I will have to buy a new VGA cable and test it before I stop using Zbyszek's cable and give it back to him. I really like using the larger screen.

I'm constantly amazed at how many beautiful cousins I have.  I haven't met them all yet but someday. This is one of three sisters and they are all beautiful.

Zbyszek was shocked today when he received his heating bill. It went up 70% from last year. If that happens to us we will have to move but he is in a co-op and we are not so maybe we will not see that significant of a raise in heating. Actually, we are hoping heating costs will be a little lower this year because our flat is FINALLY insulated.

Tak, tu jest nasz 2014 Choinka, i gotowy na Boże Narodzenie. Być może korzystać kilka więcej światła, ale w tym roku to wystarczy. Świetnie wygląda w nocy i lubimy po prostu patrząc na niego.

Poszedłem do neurologa rano odnowić recept. Zawsze jestem zaskoczony, jak niskie ceny są dla leków tutaj.
Wreszcie odkrył, dlaczego mój laptop Samsung nie połączyć się z zewnętrznym ekranie Asus. Zbyszek dał mi trochę mniejszy ekran Asus podłączyć do mojego laptopa za pomocą kabla VGA i to działało. Po odłączeniu kabla VGA do mojego wielkiego ekranu, podłączeniu duży ekran z jego kablem i to działało. Tak wiem, że to nie był monitora lub laptopa, który był problem, mój kabel, z jakiegoś powodu nie działa. Teraz będę musiał kupić nowy kabel VGA i przetestować go przed zaprzestać używania kabla Zbyszek i dać go z powrotem do niego. Bardzo lubię pomocą większy ekran.

Jestem wciąż zaskoczony, jak wiele pięknych kuzynów mam. Nie spotkałem ich wszystkich jeszcze, ale pewnego dnia. Jest to jedna z trzech sióstr i wszystkie są piękne.

Zbyszek był zszokowany, kiedy otrzymał dziś swój rachunek za ogrzewanie. Wzrósł on 70% w roku ubiegłym. Jeśli, że dzieje się z nami, będziemy musieli przejść, ale jest on w co-op, a my nie, więc może nie zobaczymy, że istotne z podbiciem w ogrzewaniu. Faktycznie, mamy nadzieję, koszty ogrzewania będą nieco niższe w tym roku, ponieważ nasze mieszkanie jest już ocieplony.

No comments: