Tuesday, September 13, 2016

Dead Battery.

Thanks for your comments Lucy about the trip video. It's a new thing for me and I will investigate to see how I can make it clearer.

After Joan's therapy we took  a ride into Leszno to take some pictures of  one of the churches but discovered I didn't recharge the battery so taking pictures wasn't possible. We will return another day.  It's only 15 minutes from Górzno.

The settlement probably arose in the 13th century. Leszno was first mentioned in historical documents in 1393, when the estate was the property of Stefan from Karnina. The family adopted the surname of Leszczyński from the name of their estate according to the medieval custom of the Polish nobility.

The golden era of Leszno ended during the  Second Northern War, when the town was burnt down on 28 April 1656. Quickly rebuilt afterwards, it was again set on fire during the Gret Northern War by Russian forces in 1707 and was ravaged by a plague in 1709. The Leszczyński family owned the city until 1738 when King  Stanisław Leszczyński sold it after he had abdicated for the second time. After the defeat of Nazi-Germany, the town returned to Poland in 1945.
 
Dzięki Lucy za komentarze na temat  filmu z podróży. To dla mnie coś nowego i będę sprawdzać, w jaki sposób można zrobić lepiej.

Kiedy Joan skończyła terapię udaliśmy się na przejażdżkę do Leszna, aby zrobić kilka zdjęć  jednego z kościołów, ale odkryłem, że nie naładowałem baterii,  więc robienie zdjęć nie było możliwe. Wrócimy któregoś dnia. To tylko 15 minut od Górzna.

Osada powstała prawdopodobnie w 13. wieku. Po raz pierwszy Leszno było wymienione w dokumentach historycznych w 1393 roku, kiedy majątek był własnością Stefana z Karnina. Według średniowiecznego zwyczaju polskiej szlachty rodzina przyjęła nazwisko Leszczyński od nazwy posiadłości.

Złota era Lesznie zakończyła się w czasie II wojny północnej, kiedy miasto zostało spalone w dniu 28 kwietnia 1656. Szybko odbudowane,  zostało ponownie podpalone przez siły rosyjskie podczas wielkiej wojny północnej w 1707 roku, a w 1709 zostało spustoszone przez zarazę. Rodzina Leszczyńskich władała miastem aż do 1738 roku, kiedy król Stanisław Leszczyński sprzedał go po tym, jak abdykował po raz drugi. Po klęsce hitlerowskich Niemiec miasto wróciło do Polski w 1945 roku.
 
 

No comments: