Friday, September 16, 2016

Visit to Goniembiec. 
 
With time on our hands after Joan finished a full day of therapy, we took a country road not sure where it would lead. It went from a paved road to a dirt road and then a red dirt road through the forest and finally a sign of a village, Goniembiec. It's a village in the administrative district of Lipno, within Leszno County. The village has a population of 210.

The first thing I saw was the church which looked liked the front door was covered in black for repairs. I pulled over, got out and walked around the church until I found a side door open and inside was a beautifully decorated small church. You can see for yourself from the pictures on the side.

One thing that always amazes me about even small villages, a lot of them will have a large palace nearby, usually in need or repair or restoration. Unfortunately, the is never money for this and they just slowly fall apart. This is the case in this small village of 210 people.

After finally finding a paved road that lead out of the village to Leszno I thought I saw something on the left as I drove by a long wall. Curiosity made me turn around and go back to see what it was. There, behind a wire fence, was what looked like a magnificent palace at one time but no way to get access to it. It was walled on three sides and the one side you may have been able to get to it is owned by some kind of company who must own the palace also and all gates were shut. I took the two pictures because it looks so interesting and tomorrow, being Saturday and we have nothing special to do, I would like to go back and see if I can find someone who would give me access to take pictures of it. With all the trees and shrubbery growing around it, you can tell it hasn't been occupied for some years. What is the story behind this palace/ Who lived there? All I know is that it was built in the 19th century by the Cioromskich family who also owned the village. A park surrounded the palace and it had a pond.

Mając dużo wolnego czasu po tym, jak Joan zakończyła codzienną terapię, skręciliśmy w jakąś boczną  drogę nie mając pewności dokąd ona zaprowadzi. Najpierw była to droga wybetonowana, która przeszła  w nieutwardzoną, a następnie w czerwoną polną drogę przez las i skończyła się wraz ze  znakiem wsi, Goniembiec. Jest to wieś w powiecie lipnowskim. Wieś liczy 210 mieszkańców.
Pierwszą rzeczą, jaką zobaczyłem był kościół, w którym frontowe drzwi przykryte były czarną folią , co wyglądało jak przed remontem. Zatrzymałem się na poboczu, wysiadłem i obszedłem  kościół dookoła, aż znalazłem otwarte boczne drzwi, a wewnątrz był pięknie urządzony mały kościół. Można zobaczyć na własne oczy na zdjęciach na stronie.

Jedną rzeczą, która zawsze wprawia mnie w zdumienie nawet  w małych wioskach jest to, że wiele z nich będzie mieć w pobliżu duży pałac, zazwyczaj wymagający naprawy lub konserwacji. Niestety, nie ma na to pieniędzy  i one po prostu  powoli się rozpadają. Dzieje się tak w tej małej miejscowości liczącej 210 osób.

Po znalezieniu utwardzonej drogi, która wyprowadziła z tej wsi w kierunku  Leszna pomyślałem, że coś widziałem  po lewej stronie, kiedy  jechałem wzdłuż długiego muru. Ciekawość kazała mi zawrócić , aby zobaczyć, co to było. Tam, za ogrodzeniem z drutu, było coś, co wyglądało jak wspaniały pałac w swoim  czasie, ale nie było drogi, aby tam się dostać. Pałac był otoczony murem z trzech stron, a jedna ze stron przez którą można by się do niego dostać  jest własnością jakiejś firmy, która musi posiadać również pałac i wszystkie bramy były zamknięte. Zrobiłem dwa zdjęcia, ponieważ wygląda tak interesująco, a ponieważ jutro jest sobota i nie mamy nic szczególnego do roboty, to chciałbym wrócić i zobaczyć, czy uda mi się znaleźć kogoś, kto pozwoliłby mi tam wejść, by zrobić zdjęcia. Na podstawie  wszystkich drzew i krzewów rosnących wokół niego, można powiedzieć, że  nie był on zajęty przez kilka lat. Jaka jest historia tego pałacu?  Kto tam mieszkał? Wiem tylko, że został zbudowany w 19 wieku przez rodzinę Cioromskich do której również należała wieś. Pałac otaczał park, w którym był staw.

No comments: