Sunday, September 18, 2016

Visit to Wschowa.

Early, 8:00, I picked Joan up and we went back to the farm for breakfast.  Her room mate told us about another place to visit last night when I took Joan back to rehab for sleeping so we decided to go there today.  The city of Wschowa is about 25km from Leszno so it wasn't that far to drive.
 
The city was first mentioned in 1136. It's location on the trade route from Poznań to the Czech Republic led to it's rapid growth. King Kazimierz, The Great gave it the priviliges of the Royal Town. In the 18th century Kings August II and III often lived there. During that time it acted as the “unofficial” capital of Poland. Under Prussian rule, roads and a railway were built. Due to it's high German population, after World War I, it remained part of Germany. In 1945 it was captured by the Russians and the German population deported to Germany proper.

I don't know if it is a record or not but for the last 19 days it has been blue skies, sunny days and temperatures between 24-30c. Today it changed to totally over cast, chilly and rainy. It was not really a good day to go visiting a new place but we went anyway.

This has been a hard 3 weeks for Joan and I but on the bright side we have added several new towns, villages, cities, palaces and churches never visited before by us.  Leszno we have been to before but Garzyn, Górzno, Pawlowice, Goniembice, Boszkowo Letnisko, Święciechowa, Dobrymyśł, Kąkolewo, Osieczna, Lubin, Lubiąz, Góra and Cichowo were all new. Each one had something interesting to see and learn about. The one that sticks out for me is the palace in Goniembiec because so little can be found about it's history and I couldn't get better pictures.

Tonight I write this from the farmhouse with great hope the doctor will say tomorrow morning..."Go home".

Wcześnie, o 08:00, udaliśmy się z Joan z powrotem do gospodarstwa na śniadanie. Jej znajomy z pokoju powiedział nam wczoraj wieczorem, gdy zawiozłem Joan do ośrodka, o innym miejscu, które warto odwiedzić, więc zdecydowaliśmy się tam pojechać dziś. Miasto Wschowa jest około 25 km od Leszna, więc nie trzeba było jechać daleko.

Pierwsza wzmianka o tym mieście pochodzi z 1136 roku. Jego położenie na szlaku handlowym z Poznania do Czech umożliwiło jego  szybki rozwój. Król Kazimierz Wielki nadał mu przywilej Królewskiego Miasta. W XVIII wieku królowie August II i August III często tam mieszkali. W tym czasie było "nieoficjalną" stolicą Polski. Pod panowaniem pruskim, wybudowano drogi i kolej. Ponieważ zamieszkiwała je w większości ludność niemiecka, po I Wojnie Światowej zostało częścią Niemiec.  W 1945 roku zostało przejęte przez Rosjan, a ludność niemiecka deportowana do Niemiec.
 
Nie wiem, czy jest to jest rekord, czy nie, ale w ciągu ostatnich 19 dni było niebieskie niebo, słoneczne dni i temperatury między 24-30c. Dziś zmieniło się to całkowicie, jest chłodno i deszczowo. To nie był dobry dzień, by odwiedzać nowe miejsce, ale i tak się tam wybraliśmy.

To były trudne 3 tygodnie dla Joan i mnie, ale są i jasne strony - odwiedziliśmy kilka nowych miast, wsi, miasta, pałace i kościoły, których wcześniej nie widzieliśmy. W Lesznie byliśmy wcześniej, ale Garzyn, Górzno, Pawłowice, Goniembice, Boszkowo Letnisko, Święciechowa, Dobrymyśł, Kąkolewo, Osieczna, Lubin, Lubiąż, Góra i Cichowo były nowe. W każdym z nich było coś ciekawego do zobaczenia i poznania. Jedynym, który odstawał, jest pałac w Goniembiecu, bo tak mało można znaleźć informacji o jego historii i nie mam lepszego zdjęcia.
Dziś wieczorem piszę te słowa z wiejskiego domku z wielką nadzieją, że lekarz powie jutro rano ... "Wracajcie do domu".
 

No comments: