Saturday, September 03, 2016

WOW !!!!!!!!!!!
Breakfast was at 8 for Joan and I, in different places, and I got to the rehab center at 8:30. It was just in time to start her two, half hour therapy sessions. When she was done I told the nurse I was taking her out for the whole day with permission from the doctor.

Our destination was 1 1/2 hours away, according to GogleMaps but GPS had a different idea, mainly because of the construction for the road connecting Poznań to Wrocław. It actually took a little over two hours to get there but worth the trip.

Known as a baroque pearl, it is often called by foreigners Polish Eskurial remains one of the most underrated monuments, although it is firmly rooted in Polish history and tradition. It's an impressive diamond of Lower Silesia and has a colorful history. In the 20th century it was a subject of interest to the Nazis and the Red Army of Russia devastated it. It was turned into a psychiatric hospital and was visited by Hitler and Michael Jackson.

The monastery consists of a Basilica built on the ruins of a 12th century Roman church. There is an palace for the Abbot, The church of St. James and out buildings. It if was in Warsaw and properly restored, it could easily compete with the Royal Castle. The history of this place begins in 1150 with the Benedictine monks. Unfortunately, 650 years later, Prussia took power, removed the monks and 500 valuable paintings along with sculptures and musical instruments. By 1950 it had no owner and the state was not interested in it. In 1989 a Foundation Lubiaz was established. It relies only on itself to save this great piece of Polish history and we were happy to pay the entrance fee.

When we were done, it was almost time for dinner and since we were kind of close to Wrocław we went there to eat and then back to the center for Joan to rest. She had a great day! Tiring....but great. Tomorrow we go home for the day. Oh, and there was a little car show in the rynek in Wrocław. Check the slideshow.

Śniadanie było o 8 do Joan i ja, w różnych miejscach, i mam do centrum odwykowego o 8:30. To właśnie w czasie, aby rozpocząć jej dwa, pół godzinne sesje terapeutyczne. Kiedy skończyła Powiedziałam pielęgniarce Brałem ją przez cały dzień za zgodą lekarza.

Nasz cel był 1 1/2 godziny jazdy, zgodnie z GogleMaps ale GPS miał inny pomysł, głównie ze względu na budowę na drodze łączącej Poznań z Wrocławiem. To rzeczywiście miała niewiele ponad dwie godziny tam, ale warte podróży dostać.

Znany jako perła baroku, jest często nazywany przez cudzoziemców polskiego Eskurial pozostaje jednym z najbardziej niedocenianych zabytków, chociaż jest mocno zakorzenione w polskiej historii i tradycji. To imponujący diament Dolnego Śląska i ma barwną historię. W 20 wieku było przedmiotem zainteresowania nazistów i Armii Czerwonej Rosji zdewastowali go. Został on przekształcony w szpitalu psychiatrycznym i odwiedził Hitlera i Michaela Jacksona.


Klasztor składa się z bazyliki zbudowanej na ruinach rzymskiego kościoła 12 wieku. Jest pałac dla Abbot, Kościół św Jakuba i spośród budynków. To, czy był w Warszawie i prawidłowo przywrócona, to może z łatwością konkurować z Zamkiem Królewskim. Historia tego miejsca zaczyna się w 1150 roku z benedyktynów. Niestety, 650 lat później, Prusy przejął władzę, usunąć mnichów i 500 cennych obrazów wraz z rzeźbami i instrumentów muzycznych. Przez 1950 nie miał właściciela, a państwo nie był nim zainteresowany. W 1989 roku Fundacja Lubiąż powstała. To zależy tylko od siebie, aby zapisać ten wielki kawałek polskiej historii i byliśmy szczęśliwi, mogąc zapłacić za wstęp.


Gdy skończyliśmy, to był już czas na obiad, a ponieważ byliśmy niby blisko Wrocławia pojechaliśmy tam do jedzenia, a następnie z powrotem do centrum Joan odpocząć. Miała wielki dzień! Męczące .... ale świetne. Jutro idziemy do domu na cały dzień. Aha, i było trochę pokaz samochodów na Rynku we Wrocławiu. Sprawdź pokaz slajdów.

No comments: