Monday, September 19, 2016

Rydzina visit.Somewhat of a disappointment today when we learned Dr. Kowalik NEVER comes in on Monday's so Joan would not be going home today. Instead she had a full day of therapy but each therapist told her it was her last day and tomorrow she goes home so that was good.

To brighten her spirits I took her to the city of Rydzina to look at. We were there 4 or 5 years ago but it was good to see the King's palace again. As we left Leszno I saw the nice group of trees I photographed.

Entering Rydzina we saw a windmill and stopped to take pictures of it also. Of course the big attraction is the palace of two time king, Stanisław Leszczyński, 1704-1709. 1733-1736.

The most historically important site in Rydzyna is formerly the residence of king Stanisław I and the Sułkowski princes. The castle in Rydzyna was built at the beginning of 15th century by Jan of Czernina. At the end of the 17th century, Italian architects Joseph Simon Bellotti and Pompeo Ferrari erected the present Baroque castle on its ancient foundations. The first owners of the castle were the Leszczyński family. Together with its park and surrounding areas, it was one of the most splendid palaces in Poland. Between 1704 and 1709 it was a residence of the Polish king Stanisław I. In 1709, during the Great Northern War,  the castle was partly burnt by the tsar's soldiers. However wall-paintings and stucco works in representative rooms, made by the best Italian artists, were not destroyed completely, and the castle was restored and expanded by Prince August Sułkowski, who purchased the Leszczyński estates in 1738. The castle, together with its adjacent park and the surrounding terrain, forms one of the most valuable castle-park complexes in Poland.

Dzisiaj byliśmy lekko rozczarowani, kiedy dowiedzieliśmy się, że dr Kowalik nigdy nie przychodzi w poniedziałek, tak więc  Joan nie wróciłaby dzisiaj do domu. Zamiast tego miała pełny dzień zajęć terapeutycznych ale każdy terapeuta mówił jej, że to był jej ostatni dzień i jutro idzie do domu.

Aby pocieszyć ją na duchu zabrałem ją do miasta Rydzin, aby na nie popatrzyć. Byliśmy tam 4 lub 5 lat temu, ale to było dobry pomysł, aby znowu zobaczyć pałac królewski. Jak wyjechaliśmy z Leszna, zobaczyłem piękną grupę drzew, które s fotografowałem.

Przy wjeździe do Rydzina widzieliśmy wiatrak i zatrzymałem się , aby również zrobić zdjęcia. Oczywiście dużą atrakcją jest pałac króla Stanisława Leszczyńskiego, panującego dwukrotnie w latach 1704-1709 i 1733/36.

Najbardziej historycznie ważnym miejscem w Rydzynie jest dawna rezydencja króla Stanisława I i księżnej Sułkowskiej. Zamek w Rydzynie został zbudowany na początku 15. wieku przez Jana z Czernina. Pod koniec 17 wieku, włoscy architekci Józef Szymon Bellotti i Pompeo Ferrari wznieśli obecny barokowy zamek na dawnych fundamentach. Pierwszymi właścicielami zamku była rodzina Leszczyńskich. Wraz z parkiem i okolicą był to jeden z najwspanialszych pałaców w Polsce. W latach 1704 i 1709 był rezydencją króla polskiego Stanisława I. W 1709 roku, podczas Wielkiej Wojny Północnej, zamek został częściowo spalony przez żołnierzy carskich. Jednak malowidła ścienne i sztukaterie w reprezentacyjnych pomieszczeniach, wykonane przez najlepszych włoskich artystów, nie zostały zniszczone całkowicie, a zamek został odrestaurowany i rozbudowany przez księcia Augusta Sułkowskiego, który nabył majątek Leszczyńskich w 1738 roku. Zamek wraz  sąsiadującym parkiem i otaczającym terenem stanowi jeden z najcenniejszych kompleksów parkowo- zamkowych w Polsce.

No comments: